Jan HUITEMA : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen

Národné strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Holandsko)

Člen 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania produktov na hnojenie s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009  
- AGRI_AD(2017)599577 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES  
- AGRI_AD(2015)551862 -  
-
AGRI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k správe o vykonávaní týkajúcej sa nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826  
- ENVI_AD(2018)627841 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL  
 

De VVD steunt de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking. Er worden hiervoor veel verschillende maatregelen geïmplementeerd die op internationaal niveau zijn afgesproken. Extra maatregelen, zoals nieuwe Europese belastingen of het opgeven van het Nederlandse veto in de Raad zijn een aantasting van de Nederlandse soevereiniteit en dus onacceptabel. De VVD heeft daarom tegen dit verslag gestemd.

Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu (A8-0462/2018 - Richard Corbett) NL  
 

De VVD-delegatie heeft tijdens de stemming over "Amendments to Parliament's Rules of Procedure" per ongeluk tweemaal verkeerd gestemd, over een amendement over transparantie en tijdens de eindstemming. Deze fouten zijn nu hersteld.

Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) NL  
 

De VVD steunt de hoofdlijnen van het verslag over de Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme. Uitgangspunt van het Europese antiterreurbeleid is intensieve samenwerking tussen de nationale inlichtingendiensten en het versterken van bestaande Europese veiligheidsinfrastructuur (agentschappen zoals Europol). Het optuigen van nieuwe Europese instellingen is niet de geijkte weg om de terreurdreiging effectief aan te pakken.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Kontakt