Alajos
MÉSZÁROS

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 7. volebné obdobie Alajos MÉSZÁROS

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori

19-09-2012 JURI_AD(2012)492595 PE 492.595v02-00 JURI
Eva LICHTENBERGER

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadení nebezpečnosti nebezpečných látok vedúcej k vzniku veľkých havárií

28-09-2011 ITRE_AD(2011)464945 PE 464.945v02-00 ITRE
Jacky HÉNIN