Alajos
MÉSZÁROS

Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 7. volebné obdobie Alajos MÉSZÁROS

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

26-06-2013 JURI_AD(2013)510497 PE 510.497v03-00 JURI
Alajos MÉSZÁROS

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 294/2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút

13-07-2012 JURI_AD(2012)491107 PE 491.107v02-00 JURI
Alajos MÉSZÁROS

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT): príspevok EIT k vytváraniu inovatívnejšej Európy

13-07-2012 JURI_AD(2012)491106 PE 491.106v02-00 JURI
Alajos MÉSZÁROS

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov

25-11-2011 ITRE_AD(2011)472085 PE 472.085v02-00 ITRE
Alajos MÉSZÁROS

STANOVISKO k jurisdikčnému systému na riešenie patentových sporov

24-11-2011 ITRE_AD(2011)472079 PE 472.079v02-00 ITRE
Alajos MÉSZÁROS