Please fill this field
Katarína NEVEĎALOVÁ Katarína NEVEĎALOVÁ
Katarína NEVEĎALOVÁ
Slovensko

Dátum narodenia : , Nitra

7. volebné obdobie Katarína NEVEĎALOVÁ

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : SMER-Sociálna demokracia (Slovensko)

Člen

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Náhradníčka

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
 • 19-01-2012 / 19-09-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 20-09-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre medzinárodný obchod

all-activities

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

SPRÁVA o prehodnotení vzdelávania

01-10-2013 A7-0314/2013 PE510.619v02-00 CULT
Katarína NEVEĎALOVÁ

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k Programu pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

14-07-2011 CULT_AD(2011)462815 PE462.815v04-00 CULT
Katarína NEVEĎALOVÁ

STANOVISKO o podpore prístupu mládeže na trh práce a o posilnení postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania

26-04-2010 CULT_AD(2010)439394 PE439.394v02-00 CULT
Katarína NEVEĎALOVÁ

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k riešeniu problému nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská

30-05-2013 FEMM_AD(2013)508138 PE508.138v02-00 FEMM
Roberta ANGELILLI

STANOVISKO k vonkajšej politike EÚ v oblasti letectva – riešenie budúcich úloh

21-03-2013 INTA_AD(2013)504234 PE504.234v02-00 INTA
Robert STURDY

STANOVISKO k dokončeniu jednotného digitálneho trhu

16-07-2012 CULT_AD(2012)487988 PE487.988v02-00 CULT
Marietje SCHAAKE

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o otvorenej a spolupracujúcej vláde

09-05-2012 P7_DCL(2012)0019 Premlčané
Gianni PITTELLA Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU Katarína NEVEĎALOVÁ Marisa MATIAS Marietje SCHAAKE
Dátum začatia : 09-05-2012
Platné do : 13-09-2012
Počet signatárov : 179 - 13-09-2012

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE na podporu Medzinárodného dňa dievčaťa

26-09-2011 P7_DCL(2011)0039 Prijaté
Véronique MATHIEU HOUILLON Roberta ANGELILLI Jean LAMBERT Edite ESTRELA Katarína NEVEĎALOVÁ
Dátum začatia : 26-09-2011
Platné do : 09-01-2012
Prijaté (dátum) : 15-12-2011
Zoznam signatárov : P7_PV(2011)12-15(ANN-1)
Počet signatárov : 404 - 15-12-2011

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.