Please fill this field
Monika SMOLKOVÁ Monika SMOLKOVÁ
Monika SMOLKOVÁ
Slovensko

Dátum narodenia : , Janovík

8. volebné obdobie Monika SMOLKOVÁ

Politické skupiny

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : SMER-Sociálna demokracia (Slovensko)

Člen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradníčka

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
  • 11-09-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Hlavné parlamentné činnosti

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k urýchleniu inovácií v oblasti čistej energie

08-12-2017 REGI_AD(2017)610699 PE610.699v02-00 REGI
Monika SMOLKOVÁ

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)

27-11-2018 CULT_AD(2018)625322 PE625.322v02-00 CULT
Theodoros ZAGORAKIS

STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010

14-09-2016 REGI_AD(2016)582277 PE582.277v02-00 REGI
Tomasz Piotr PORĘBA

STANOVISKO k zlepšeniu prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe

21-04-2016 REGI_AD(2016)576884 PE576.884v02-00 REGI
Joachim ZELLER

Návrhy uznesení

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Dohľad nad trhom a súlad výrobkov (A8-0277/2018 - Nicola Danti)

17-04-2019

Hlasovala som za správu, pretože posilnenie jednotného trhu s tovarom považujem za proces, ktorým vieme zabrániť uvádzanie nevyhovujúcich výrobkov na trh Únie. Mrzí ma, že v súčasnosti presadzovanie pravidiel dohľadu nad trhom hodnotíme ako nedostatočné, preto vítam nový balík návrhov o výrobkoch, ktorý predložila Komisia, a konkrétnejšie návrh, v ktorom sa stanovujú pravidlá a postupy týkajúce sa dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie. Myslím si, že dosiahnutie tohto cieľa je možné zabezpečiť posilnením dohľadu nad trhom, poskytovaním jasných, transparentných a komplexných pravidiel hospodárskym subjektom, zintenzívnením kontrol súladu a podporovaním užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva vrátane spolupráce s colnými orgánmi. Očakávam, že navrhnutými opatreniami zabezpečíme vyššiu úroveň ochrany občanov, ktorí sú vystavení potenciálne nebezpečným výrobkom, ktoré často súvisia s porušením iných právnych predpisov Únie a ktoré oslabujú európske normy v oblasti práce, zdravia a životného prostredia a narúšajú hospodársku súťaž.

Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)

17-04-2019

Bezpečnosť potravín je citlivou záležitosť prvoradého záujmu pre všetkých občanov Únie. Nedávne incidenty súvisiace s bezpečnosťou potravín však preukázali potrebu zavedenia primeraných opatrení v núdzových situáciách, ktoré by zabezpečili, aby všetky potraviny, bez ohľadu na ich typ a pôvod, a všetky krmivá podliehali spoločným opatreniam v prípade vážneho nebezpečenstva pre ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie. Súhlasím s tým, že je potrebné počas analýzy rizika zabezpečiť transparentný, nezávislý, nepretržitý a inkluzívny proces oznamovania rizika, do ktorého by boli zapojení hodnotitelia a manažéri rizika Únie a jednotlivých štátov. Podporila som uznesenie, lebo som presvedčená, že tento proces by mal získať späť dôveru občanov v to, že sa celý proces opiera o cieľ tohto nariadenia, ktorým je zabezpečiť vysokú úroveň ľudského života a zdravia a ochranu záujmov spotrebiteľov. Od návrhu očakávam, že tento proces bude schopný prispieť k participatívnemu a otvorenému dialógu medzi všetkými zainteresovanými stranami, najmä verejnosťou, aby sa v rámci procesu analýzy rizika zabezpečila prevaha len verejného záujmu, presnosť, komplexnosť, transparentnosť, jednotnosť a zodpovednosť.

Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)

16-04-2019

Aj keď ochrana oznamovateľov prešla v Európe v posledných desaťročiach výraznými zmenami, myslím si, že potenciál oznamovania sa ani zďaleka nevyužíva na maximum. Keďže naďalej v rámci Únie dochádza k rôznym druhom poškodzovania všeobecného záujmu, či už ide o environmentálne otázky, boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam alebo korupcii, alebo dokonca o verejné zdravie, považujem za správne, že prijímame opatrenia, ktorými sa zaručí vysoká úroveň ochrany oznamovateľov v Európskej únii (EÚ), a to vo verejnom aj v súkromnom sektore, ako aj vo vnútroštátnych inštitúciách a v inštitúciách EÚ. Uznesenie som podporila aj preto, že pre totožnosť osôb, ktoré podávajú hlásenie, je potrebné zabezpečiť vysokú mieru dôvernosti. Ukázalo sa, že vďaka dodržiavaniu tohto kritéria sa zlepšil počet prijatých oznámení. V danom kontexte sa stotožňujem s tým, aby sa posilnili ustanovenia skúmaného textu v tejto otázke a stanovila sa pevná zásada dôvernosti, od ktorej sa môže upustiť len vo výnimočných a presne vymedzených prípadoch. Verím, že na základe prijatých opatrení sa z úrovne jednotlivých členských štátov vynaloží maximálne úsilie o ochranu osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o potrebe zodpovedného správania podnikov pri investíciách v rozvojových krajinách

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Premlčané
Monika SMOLKOVÁ Vladimír MAŇKA Marc TARABELLA Boris ZALA Pavel POC Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Derek VAUGHAN Tomáš ZDECHOVSKÝ Elly SCHLEIN Maria ARENA Jude KIRTON-DARLING Agnes JONGERIUS Kostas CHRYSOGONOS Patricija ŠULIN
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 103 - 13-03-2017

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o pitnej vode ako základnom práve

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Premlčané
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marc TARABELLA Marian-Jean MARINESCU Filiz HYUSMENOVA Victor NEGRESCU Viorica DĂNCILĂ Nessa CHILDERS Monika SMOLKOVÁ Rolandas PAKSAS Giovanni LA VIA Milan ZVER Ivo VAJGL Svetoslav Hristov MALINOV Biljana BORZAN Marlene MIZZI Demetris PAPADAKIS Ivan JAKOVČIĆ Dominique BILDE Alberto CIRIO Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Remo SERNAGIOTTO Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Fulvio MARTUSCIELLO Alessia Maria MOSCA Marek PLURA Hugues BAYET Igor ŠOLTES Maite PAGAZAURTUNDÚA Patricija ŠULIN Romana TOMC
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 78 - 13-12-2016

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete

06-06-2016 P8_DCL(2016)0056 Premlčané
Kostas CHRYSOGONOS Tadeusz ZWIEFKA Ramona Nicole MĂNESCU Monika SMOLKOVÁ Takis HADJIGEORGIOU Dubravka ŠUICA António MARINHO E PINTO Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Kostadinka KUNEVA Miltiadis KYRKOS
Dátum začatia : 06-06-2016
Platné do : 06-09-2016
Počet signatárov : 85 - 07-09-2016

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.