Bendt BENDTSEN : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Det Konservative Folkeparti (Dánsko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov  
- ITRE_AD(2013)508180 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k modernizácii verejného obstarávania  
- ITRE_AD(2011)462881 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov  
- ITRE_AD(2011)456881 -  
-
ITRE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vzdelávaní a zamestnávaní osôb s poruchami autistického spektra a podobnými problémami  
- P7_DCL(2013)0025 - Premlčané  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Dátum začatia : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatárov : 160 - 10-03-2014
Písomné vyhlásenie referitoare la sarcina administrativă suportată de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)  
- P7_DCL(2010)0088 - Premlčané  
Malcolm HARBOUR , Bendt BENDTSEN , Dennis de JONG , Edit HERCZOG , Olle SCHMIDT  
Dátum začatia : 10-11-2010
Platné do : 17-02-2011
Počet signatárov : 212 - 17-02-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít