Please fill this field
Morten LØKKEGAARD Morten LØKKEGAARD
Morten LØKKEGAARD

skupina Renew Europe

Podpredseda

Dánsko - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

7. volebné obdobie Morten LØKKEGAARD

Politické skupiny

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen

Národné strany

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

Podpredseda

  • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Člen

  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Náhradník

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

all-activities

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Décharge 2012 (rozprava)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

SOLVIT (stručná prezentácia)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(7)

Program Erasmus pre všetkých (rozprava)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(15)

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

SPRÁVA k sieti SOLVIT

28-01-2014 A7-0059/2014 PE 522.880v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

13-02-2014 CULT_AD(2014)524571 PE 524.571v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

STANOVISKO k Správe o občianstve EÚ za rok 2013 – Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť

24-01-2014 CULT_AD(2014)521822 PE 521.822v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely

05-09-2013 CULT_AD(2013)514865 PE 514.865v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín

22-10-2013 IMCO_AD(2013)510696 PE 510.696v02-00 IMCO
Frank ENGEL

STANOVISKO k uvoľneniu potenciálu cloud computingu v Európe

04-06-2013 IMCO_AD(2013)504198 PE 504.198v02-00 IMCO
Sabine VERHEYEN

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

28-01-2013 IMCO_AD(2013)496497 PE 496.497v02-00 IMCO
Lara COMI

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vplyve verejných knižníc v európskych spoločnostiach

07-10-2013 P7_DCL(2013)0016 Premlčané
Hannu TAKKULA Maria BADIA i CUTCHET Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Andrew DUFF Cătălin Sorin IVAN Morten LØKKEGAARD Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Marietje SCHAAKE Helga TRÜPEL Marie-Christine VERGIAT Sabine VERHEYEN
Dátum začatia : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatárov : 214 - 08-01-2014

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg