Please fill this field
Morten LØKKEGAARD Morten LØKKEGAARD
Morten LØKKEGAARD

skupina Renew Europe

Podpredseda

Dánsko - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

8. volebné obdobie Morten LØKKEGAARD

Politické skupiny

 • 03-03-2016 / 31-01-2017 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Podpredseda

Národné strany

 • 03-03-2016 / 01-07-2019 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

Podpredseda

 • 16-03-2016 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Člen

 • 07-03-2016 / 15-03-2016 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 07-03-2016 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Náhradník

 • 03-03-2016 / 18-11-2016 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 03-03-2016 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 07-02-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 06-03-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Hlavné parlamentné činnosti

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

SPRÁVA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb

08-05-2017 A8-0188/2017 PE597.391v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

04-09-2018 CULT_AD(2018)623756 PE623.756v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

STANOVISKO k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019

07-06-2018 CULT_AD(2018)619218 PE619.218v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

11-07-2017 CULT_AD(2017)606013 PE606.013v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

21-02-2019 IMCO_AD(2019)630406 PE630.406v02-00 IMCO
Igor ŠOLTES

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

07-11-2018 IMCO_AD(2018)627039 PE627.039v02-00 IMCO
Evelyne GEBHARDT

STANOVISKO na tému nový program v oblasti zručností pre Európu

12-05-2017 IMCO_AD(2017)599673 PE599.673v02-00 IMCO
Maria GRAPINI

Návrhy uznesení

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi EÚ, Grónskom a Dánskom (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) DA

31-01-2019

Morten Løkkegaard stemmer for denne betænkning med forventning om at Kommissionens forslag om middeltildelingen til Grønland (225 mio. euro) ikke reduceres i den kommende MFF.
Desuden ser Morten Løkkegaard positivt på, at der er taget højde for Grønlands særlige forhold til EU, men ville ønske, at det var understreget endnu tydeligere i teksten.

Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) DA

01-03-2018

En klart vægtig beslutning med det bredest mulige politiske mandat fra EP til støtte for EU-grundlæggende rettigheder i Polen var målet for denne beslutning. Den støtter jeg op om. Venstre ser selvsagt også reproduktive rettigheder som værende universelle - også i Polen, men denne problematik ligger uden for målet med denne beslutning. Derfor stemte jeg nej til ændringsforslaget om at tilføje dette til teksten.

Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel) DA

01-03-2018

Venstre er enig i betænkningens generelle indhold om at værne om basale menneskerettigheder i EU, men da Venstre er af den overbevisning, at asylområdet og migrantpolitik primært er national kompetence og derfor ikke hører til i denne betænkning, har jeg stemt blankt på betænkningen som helhed.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o začlenení telesnej výchovy s cieľom udržateľným spôsobom rozvíjať športové talenty nadaných zdravotne postihnutých a zdravých žiakov

12-09-2016 P8_DCL(2016)0080 Premlčané
Hannu TAKKULA Ivan JAKOVČIĆ Adam GIEREK Marc TARABELLA Theodoros ZAGORAKIS Bogdan Brunon WENTA Santiago FISAS AYXELÀ Morten LØKKEGAARD Merja KYLLÖNEN Jozo RADOŠ Virginie ROZIÈRE Tiziana BEGHIN
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 71 - 13-12-2016

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg