Barbara LOCHBIHLER Barbara LOCHBIHLER
Barbara LOCHBIHLER
Nemecko

Dátum narodenia : , Obergünzburg

7. volebné obdobie Barbara LOCHBIHLER

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemecko)

Predsedníčka

 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pre ľudské práva

Člen

 • 16-07-2009 / 14-09-2011 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Konferencia predsedov delegácií
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Konferencia predsedov výborov
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Konferencia predsedov výborov

Náhradníčka

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zahraničné veci

all-activities

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)

18-01-2011 AFET_AD(2011)448907 PE448.907v02-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami

02-03-2010 AFET_AD(2010)438170 PE438.170v03-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o podpore talentov v Európskej únii

19-11-2012 P7_DCL(2012)0034 Premlčané
Kinga GÁL Mojca KLEVA KEKUŠ Hannu TAKKULA Barbara LOCHBIHLER
Dátum začatia : 19-11-2012
Platné do : 19-02-2013
Počet signatárov : 178 - 20-02-2013

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o vývoze farmaceutických látok používaných na vykonanie trestu smrti v tretích krajinách

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Premlčané
Baroness Sarah LUDFORD Simon BUSUTTIL Ana GOMES Barbara LOCHBIHLER
Dátum začatia : 06-06-2011
Platné do : 06-10-2011
Počet signatárov : 168 - 06-10-2011

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o ochrane kosovských rómskych neplnoletých osôb

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Premlčané
Catherine GRÈZE Jean-Luc BENNAHMIAS Barbara LOCHBIHLER Kinga GÖNCZ Cornelia ERNST
Dátum začatia : 20-09-2010
Platné do : 20-12-2010
Počet signatárov : 125 - 20-12-2010

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.