Barbara LOCHBIHLER Barbara LOCHBIHLER
Barbara LOCHBIHLER
Nemecko

Dátum narodenia : , Obergünzburg

8. volebné obdobie Barbara LOCHBIHLER

Politické skupiny

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemecko)

Podpredsedníčka

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pre ľudské práva
  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pre ľudské práva

Člen

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Podvýbor pre ľudské práva
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Podvýbor pre ľudské práva
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci

Náhradníčka

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu

Hlavné parlamentné činnosti

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Brunej DE

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-119-0000)

Situácia v Líbyi (rozprava) DE

16-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-16(2-551-0000)

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

06-07-2015 AFET_AD(2015)555011 PE555.011v02-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO o ženách, rovnosti medzi ženami a mužmi a klimatickej spravodlivosti

23-11-2017 AFET_AD(2017)609665 PE609.665v02-00 AFET
Pier Antonio PANZERI

Návrhy uznesení

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Menšie interpelácie

Menšie interpelácie na písomné zodpovedanie adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 130a, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) EN

30-05-2018

Regrettably, the Greens/EFA group had to vote against the Panzeri report on Libya on 30 May 2018, due to the unsatisfactory language on EU migration policy, notably on the controversial cooperation with the Libyan Coast Guards.
Whilst this report contains valuable recommendations towards assisting Libya in its stabilisation process, we could not support it in our final vote given the centrality of migration in the EU-Libya engagement.
We actively contributed to the negotiation of this report and supported the rapporteur in his efforts to bring the situation of Libya to the fore of the EU agenda.
We regret however that this report fully endorses the EU’s support to the Libyan Coast Guards, who have been involved in numerous fundamental rights violations. We denounce this policy, which fails to comply with international human rights standards and leads to migrants and refugees being forcibly returned to the same abusive detention centres in Libya which UNHCR and IOM are trying to evacuate.
We call for a drastic, human-rights centred, review of EU cooperation with Libya on migration and to prioritise the evacuation of detention centres in Libya, urgent resettlement and the establishment of legal pathways for migrants and refugees to counter smuggling.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o zrušení segregácie v školách

14-10-2015 P8_DCL(2015)0060 Premlčané
Péter NIEDERMÜLLER Sophia IN 'T VELD Filiz HYUSMENOVA Cecilia WIKSTRÖM Barbara LOCHBIHLER Josef WEIDENHOLZER Damian DRĂGHICI Laura FERRARA Malin BJÖRK Soraya POST Miltiadis KYRKOS
Dátum začatia : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Počet signatárov : 79 - 15-01-2016

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.