Ismail ERTUG
Ismail ERTUG
Nemecko

Dátum narodenia : , Amberg

9. volebné obdobie Ismail ERTUG

Politické skupiny

  • 02-07-2019 / 14-12-2021 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredseda
  • 15-12-2021 / 02-07-2023 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany

  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemecko)

Člen

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Náhradník

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Hlavné parlamentné činnosti

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020

09-12-2021 TRAN_AD(2021)689857 PE689.857v05-00 TRAN
Ismail ERTUG

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO s odporúčaniami pre Komisiu k rámcu etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

19-02-2020 TRAN_AD(2020)644889 PE644.889v02-00 TRAN
Sven SCHULZE

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.

Schôdze

Fit for 55

Dátum, miesto:
15-03-2023 European Parliament (STR)
Funkcia:
Člen
Stretnutie s:
ACE Auto Club Europa e. V.

Reaktivierung von Bahnstrecken

Dátum, miesto:
11-03-2023 Regensburg
Funkcia:
Člen
Stretnutie s:
VCD Landesverband Bayern e.V.

RED III

Dátum, miesto:
09-03-2023 Burgkirchen an der Alz
Funkcia:
Člen
Stretnutie s:
InfraServ/Chemiepark Gendorf