José Manuel FERNANDES : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugalsko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
  • 05-03-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Spotrebitelia na roky 2014 – 2020  
- BUDG_AD(2012)487806 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k univerzálnej službe a tiesňovej linke 112  
- ENVI_AD(2011)458854 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k správe za rok 2010 o vykonávaní programov politiky súdržnosti v rokoch 2007 až 2013  
- ENVI_AD(2011)452620 -  
-
ENVI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie  
- BUDG_AD(2014)524600 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2011: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr Európskej únie  
- ENVI_AD(2013)500746 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2011  
- ENVI_AD(2013)500745 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vypracovaní spoločného protokolu k oslave Dňa Európy vo všetkých členských štátoch  
- P7_DCL(2013)0021 - Premlčané  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Dátum začatia : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatárov : 77 - 23-01-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt