José Manuel FERNANDES : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Social Democrata (Portugalsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozpočet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozpočet
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode  
- BUDG_AD(2018)630543 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany  
- BUDG_AD(2018)616826 -  
-
BUDG 
STANOVISKO o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie  
- BUDG_AD(2016)587434 -  
-
BUDG 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013  
- BUDG_AD(2017)610649 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a jej vykonávacieho protokolu  
- BUDG_AD(2016)585760 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou  
- BUDG_AD(2015)546724 -  
-
BUDG 

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Protokol k dohode medzi EÚ a Dánskom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a o systéme Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) PT  
 

O Regulamento Eurodac reformulado autoriza a consulta do Eurodac pelas autoridades responsáveis pela aplicação da lei para fins de prevenção, deteção e investigação de infrações terroristas e de outros crimes graves. O objetivo é permitir às referidas autoridades solicitarem a comparação de dados dactiloscópicos com os dados conservados na base de dados central Eurodac quando tentam determinar a identidade exata ou obter informações suplementares sobre uma pessoa suspeita de ter cometido uma infração terrorista ou um crime grave. A extensão à Dinamarca das disposições relativas à aplicação da lei permitiria às autoridades responsáveis pela aplicação da lei deste país solicitar uma comparação de dados dactiloscópicos com os dados introduzidos por outros Estados participantes e conservados na base de dados Eurodac quando procuram determinar a identidade ou obter mais informações sobre uma pessoa suspeita de ter cometido um crime grave ou um ato terrorista, ou sobre uma vítima. Votei favoravelmente a celebração do acordo.

Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia (A8-0401/2018 - Dan Nica) PT  
 

O presente regulamento estabelece o Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação para o período de 2021-2027 e define os objetivos do programa, o orçamento, as formas de financiamento, as regras para a concessão desse financiamento e as regras de participação e difusão em ações indiretas no âmbito do Programa, definindo igualmente o quadro que rege o apoio da União a atividades de investigação e de inovação. A União tem como objetivo reforçar a sua excelência científica e as suas bases tecnológicas e incentivar a sua competitividade, nomeadamente na sua indústria, e reforçar o Espaço Europeu da Investigação, promovendo simultaneamente todas as atividades de investigação e inovação para a realização das prioridades estratégicas e dos compromissos da União que, em última análise, visam promover a paz, os valores da União e o bem-estar dos seus povos. Votei favoravelmente.

Program na vykonávanie programu Horizont Európa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) PT  
 

O presente regulamento estabelece o programa específico Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação para o período de 2021-2027, e define os objetivos do programa, o orçamento, as formas de financiamento e as regras para a concessão desse financiamento, bem como as atividades a realizar no seu âmbito. A União tem como objetivo reforçar a sua excelência científica e as suas bases tecnológicas, e incentivar a sua competitividade, nomeadamente na sua indústria, e reforçar o Espaço Europeu da Investigação, promovendo simultaneamente todas as atividades de investigação e inovação para a realização das prioridades estratégicas e dos compromissos da União que, em última análise, visam promover a paz, os valores da União e o bem-estar dos seus povos. Votei favoravelmente.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o podpore iniciatívy Odysseus na oživenie Európskej dobrovoľníckej služby  
- P8_DCL(2016)0105 - Premlčané  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Dátum začatia : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatárov : 91 - 04-01-2017
Písomné vyhlásenie o naliehavej potrebe zvýšiť intervenčné ceny s cieľom vyriešiť krízu v mliekarenskom sektore  
- P8_DCL(2016)0069 - Premlčané  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 58 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt