O pravidlách pre poslancov

Európsky parlament sa skladá zo 705 poslancov zvolených v 27 členských štátoch rozšírenej Európskej únie. Od roku 1979 sa poslanci volia priamym všeobecným hlasovaním na obdobie 5 rokov.

Fotografia rokovacej sály v Štrasburgu počas plenárnej schôdze

Každá krajina rozhoduje o tom, akou formou sa uskutočnia voľby, ale pritom musí zaručovať rovnosť pohlaví a tajné hlasovanie. Pri európskych voľbách platí zásada pomerného zastúpenia. Veková hranica pre účasť vo voľbách je v Rakúsku, Belgicku, Nemecku a na Malte 16 rokov, v Grécku 17 a v ostatných členských štátoch 18 rokov.

Kreslá sa prideľujú na základe počtu obyvateľov každého členského štátu. Viac ako tretinu poslancov EP tvoria ženy. Poslanci EP sa rozdeľujú do skupín podľa politickej príslušnosti, nie podľa štátnej príslušnosti.

Poslanci EP vyžívajú svoj čas na prácu vo volebných obvodoch, v Štrasburgu, kde sa každoročne uskutočňuje 12 plenárnych schôdzí, a v Bruseli, kde sa uskutočňujú dodatočné plenárne schôdze, ako aj schôdze výborov a politických skupín.

Pracovné podmienky poslancov sa vysvetľujú v štatúte poslancov z roku 2009.

Ďalšie informácie:

Integrita v Európskom parlamente

Európsky parlament kladie veľký dôraz na integritu a transparentnosť politických aktivít svojich poslancov, ako aj zodpovednosť v súvislosti s týmito aktivitami. V snahe zaručiť ich zaviedol Parlament množstvo pravidiel a opatrení, ktoré sa ešte viac posilnili v roku 2023 v rámci komplexného procesu revízie.

Kódex správania poslancov Európskeho parlamentu

Kódex správania nadobudol účinnosť 1. januára 2012 a naposledy bol prepracovaný v roku 2023. Jeho hlavná zásada spočíva v tom, že poslanci konajú výlučne vo verejnom záujme a pri výkone svojej práce uplatňujú nestrannosť, poctivosť, transparentnosť, svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úctu voči dôstojnosti a povesti Parlamentu.

V kódexe správania je vymedzený konflikt záujmov a spôsob, akým by ho poslanci mali riešiť, a jeho súčasťou sú ustanovenia týkajúce sa povinnosti zverejňovať informácie, činností bývalých poslancov a poradného výboru pre správanie poslancov.

Kódex správania stanovuje aj povinnosť poslancov predložiť podrobné vyhlásenie o súkromných záujmoch, vyhlásenie o majetku a prípadne vyhlásenie o tom, či sú si vedomí konfliktu záujmov. Okrem toho sú poslanci podľa kódexu správania povinní zverejňovať všetky plánované stretnutia so zástupcami záujmových skupín, na ktorých sa vzťahuje register transparentnosti, a so zástupcami verejných orgánov tretích krajín. Táto povinnosť platí aj vtedy, keď účasťou na týchto stretnutiach poveria svojich asistentov. Poslanci musia tiež predkladať vyhlásenia o svojej účasti na podujatiach organizovaných tretími stranami v prípade, keď tretia strana priamo platí alebo úplne alebo čiastočne uhrádza ich cestovné náklady, výdavky na ubytovanie alebo na pobyt. Informácie, ktoré poslanci uviedli vo svojich vyhláseniach, možno nájsť na profilových stránkach jednotlivých poslancov. Výnimkou sú vyhlásenia o majetku, ktoré nie sú verejné.

Poslanci musia, a to za podmienok stanovených vo vykonávacích opatreniach ku kódexu správania, oznámiť aj dary, ktoré dostali pri oficiálnom zastupovaní Parlamentu a ktorých približná hodnota je vyššia ako 150 EUR. Takéto dary sa zapisujú do registra darov.

Každému poslancovi, ktorý poruší kódex správania, môže predseda Parlamentu uložiť sankciu. Takéto sankcie oznamuje predseda Parlamentu na plenárnej schôdzi a informácie o ich uložení sa uverejňujú na viditeľnom mieste na webovom sídle Parlamentu.

Pre ďalšie informácie pozri:

Poradný výbor pre správanie poslancov

Poradný výbor pre správanie poslancov je orgán zodpovedný za poskytovanie usmernení poslancom k výkladu a uplatňovaniu kódexu správania. Poradný výbor posudzuje na žiadosť predsedu Parlamentu alebo na základe priamej požiadavky aj prípady údajného porušenia kódexu správania a poskytuje predsedovi poradenstvo týkajúce sa možných opatrení, ktoré by sa mali prijať. Poradný výbor aktívne monitoruje, či poslanci dodržiavajú tento kódex správania a jeho vykonávacie opatrenia.

Poradný orgán je zložený z ôsmich poslancov. Vymenúva ich predseda Parlamentu na základe ich skúseností a politickej a rodovej vyváženosti. Vo funkcii predsedu poradného výboru sa každých šesť mesiacov striedajú členovia výboru. Predseda Parlamentu vymenúva aj náhradných členov poradného výboru, a to jedného z každej politickej skupiny, ktorá nie je v poradnom výbore zastúpená.

Poradný výbor každoročne uverejňuje správu o svojej činnosti.

Pre ďalšie informácie pozri:
7. volebné obdobie:
8. volebné obdobie:
9. volebné obdobie:

Ďalšie pravidlá týkajúce sa transparentnosti a etiky poslancov

Transparentnosť a zodpovednosť

Nad rámec povinností, ktoré všetkým poslancom vyplývajú z kódexu správania prijal Európsky parlament viacero osobitných pravidiel na zvýšenie transparentnosti a zlepšenie etického správania vo všetkých oblastiach činnosti. Osobitný dôraz sa kladie na etiku v prípade lobizmu.

Účasť lobistov na podujatiach

Organizácie, na ktoré sa vzťahujú pravidlá registra transparentnosti, môžu organizovať alebo spoluorganizovať podujatia v Parlamente len vtedy, ak sú riadne zaregistrované v registri.

Ďalšie informácie:

Pravidlá týkajúce sa bývalých poslancov

Bývalí poslanci majú zakázané lobovať v Parlamente počas prvých šiestich mesiacov po skončení ich mandátu. Ak po šiestich mesiacoch začnú vykonávať lobistické činnosti, musia sa zaregistrovať v registri transparentnosti. Bývalí poslanci môžu vstúpiť do budov Parlamentu na základe svojej predchádzajúcej funkcie, nesmú však tento prístup využívať na účely lobovania.

Ďalšie informácie:

Platy a dôchodky

Plat poslancov EP

Všeobecne platí, že poslanci EP dostávajú rovnaký plat v súlade s jednotným štatútom, ktorý vstúpil do platnosti v júli 2009.

Od 1. júla 2023 predstavuje hrubý mesačný plat poslancov EP podľa jednotného štatútu 10 075,18 EUR. Plat sa vypláca z rozpočtu Parlamentu, podlieha dani EÚ a znižuje sa o príspevky na poistenie. Po odčítaní týchto položiek predstavuje 7 853,89 EUR. Členské štáty môžu plat zdaniť aj podľa vnútroštátnych daňových predpisov. Základný plat predstavuje 38,5 % základného platu sudcu Súdneho dvora Európskej únie.

Existuje niekoľko výnimiek: poslanci EP, ktorí boli poslancami Parlamentu aj pred voľbami v roku 2009, sa mohli rozhodnúť, aby sa na ich plat, dočasný príspevok po zániku mandátu a dôchodok aj naďalej uplatňoval predchádzajúci vnútroštátny systém.

Dôchodky

V súlade so štatútom majú bývalí poslanci po dovŕšení 63 rokov života nárok na starobný dôchodok. Dôchodok sa rovná 3,5 % platu poslancov EP za každý celý rok výkonu mandátu a jednej dvanástine tejto sumy za každý ďalší celý mesiac mandátu, najviac však 70 % platu poslancov EP. Náklady na tieto dôchodky sú hradené z rozpočtu Európskej únie.

Doplnkové dôchodkové zabezpečenie, ktoré bolo zavedené pre poslancov EP v roku 1989, nie je od júla 2009 k dispozícii a postupne sa úplne ruší.

Príspevky vyplácané poslancom Európskeho parlamentu

Tak ako poslanci národných parlamentov, aj poslanci Európskeho parlamentu dostávajú niekoľko druhov príspevkov na pokrytie výdavkov, ktoré im vznikajú pri plnení parlamentných povinností.

Príspevok na všeobecné výdavky

Tento príspevok má kryť výdavky poslancov v členskom štáte zvolenia, ako napríklad náklady spojené s vedením kancelárie poslanca, náklady spojené s telefonovaním a poštovným, a s nákupom, prevádzkou a údržbou počítačového a telekomunikačného vybavenia. Ak sa poslanec bez riadneho zdôvodnenia nezúčastní polovice plenárnych zasadnutí v jednom parlamentnom roku (september až august), tento príspevok sa mu zníži na polovicu.

Výška tohto príspevku v roku 2024 predstavuje 4 950 EUR mesačne.

Cestovné výdavky

Väčšina schôdzí Európskeho parlamentu, ako sú plenárne schôdze, schôdze výborov a schôdze politických skupín, sa koná v Bruseli alebo v Štrasburgu. Poslancom sa po predložení účtov preplácajú skutočné náklady na cestovné lístky zakúpené na účely účasti na takýchto schôdzach , a to do maximálnej výšky ceny letenky v obchodnej (biznis) triede D (alebo podobnej), železničného lístka prvej triedy alebo 0,58 EUR za km pri jazde osobným autom (s obmedzením do 1000 km), okrem pevne stanovených príspevkov podľa vzdialenosti a doby trvania cesty určených na pokrytie ostatných nákladov na cestu (napríklad diaľničných poplatkov, príplatkov za nadmernú batožinu alebo rezervačných poplatkov).

Ostatné cestovné výdavky

Poslanci musia často pri výkone svojej funkcie cestovať v rámci členského štátu, v ktorom boli zvolení, alebo mimo neho, avšak na iné účely ako oficiálne schôdze (napríklad s cieľom zúčastniť sa na konferencii alebo na pracovnej návšteve).

Poslanci majú na činnosti mimo členského štátu, v ktorom boli zvolení, nárok na úhradu cestovných výdavkov, nákladov na ubytovanie a súvisiacich výdavkov až do výšky 4 886 EUR ročne. V prípade činností v rámci členského štátu, v ktorom boli zvolení, majú poslanci nárok len na preplatenie nákladov na dopravu, pričom je stanovená maximálna ročná suma podľa jednotlivých štátov.

Diéty
  • Parlament vypláca poslancom pevne stanovený príspevok vo výške 350 EUR na deň na pokrytie ostatných výdavkov, ktoré poslanci majú počas vykonávania parlamentných činností. Aby však mali poslanci na tento príspevok nárok, musia potvrdiť svoju účasť podpisom v jednom z úradných registrov vytvorených na tento účel.
  • Príspevok sa zníži na polovicu, ak sa poslanci nezúčastnia na viac ako polovici hlasovaní podľa mien počas hlasovacích dní v pléne, a to aj v prípade, že budú prítomní. V prípade schôdzí organizovaných mimo Európskej únie sa poskytuje príspevok vo výške 175 EUR (vždy pod podmienkou podpisu v registri), pričom náklady na ubytovanie sa uhrádzajú oddelene.

Ustanovenia týkajúce sa zamestnancov

Poslanci Európskeho parlamentu si môžu sami vyberať asistentov v medziach rozpočtových prostriedkov, ktoré určuje Parlament, a za podmienok stanovených v kapitole 5 vykonávacích predpisov k štatútu poslancov.

V roku 2024 má každý poslanec k dispozícii maximálne 28 696 EUR na mesiac. Táto suma sa neposkytuje poslancovi, ale vypláca sa ako plat asistentom, ktorí spĺňajú určité podmienky a majú platnú zmluvu, ako aj orgánom zodpovedným za výber dane z príjmu.

Existuje niekoľko kategórií asistentov poslancov.

Akreditovaní poslanci pracujúci v Bruseli (alebo Luxemburgu, resp. Štrasburgu) podliehajú priamo administratíve Parlamentu. Poslanci môžu zamestnať troch, za určitých podmienok dokonca štyroch akreditovaných asistentov. V rámci rozpočtových prostriedkov na asistentskú výpomoc je vyčlenených minimálne 25 % na akreditovaných asistentov.

Miestni asistenti pomáhajú poslancom v členskom štáte, v ktorom boli poslanci zvolení. Ich zmluvy spravuje schválená osoba poverená výkonom platieb, ktorá zaručuje dodržiavanie ustanovení týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia a daňového systému. V prípade zmlúv miestnych asistentov ide o pracovné zmluvy alebo o zmluvy o poskytovaní služieb.

Stážisti môžu vykonávať stáž buď v priestoroch Parlamentu, alebo v členskom štáte, v ktorom bol poslanec zvolený.

Celková suma výdavkov na miestnych asistentov a stážistov nesmie prekročiť 75 % sumy vyhradenej na asistentskú výpomoc. Náklady samotných poskytovateľov služieb pritom nesmú prevýšiť 25 % uvedených prostriedkov.

Ďalšie informácie o platoch nájdete tu.

Porovnateľné stropy boli stanovené pre právnické osoby poskytujúce služby a osoby poverené výkonom platieb.

Niekoľko poslancov môže vytvoriť zoskupenie s cieľom zamestnať jedného alebo niekoľkých akreditovaných asistentov alebo asistentov zamestnaných v členských štátoch. Títo poslanci spoločne vypracujú kľúč, podľa ktorého si rozdelia náklady.

Poslanci nesmú ako asistentov zamestnávať blízkych príbuzných. Poslanci asistentov nesmú vykonávať externé činnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov.

Mená alebo obchodné mená všetkých asistentov sú počas trvania ich zmlúv zverejnené na internetovej stránke Parlamentu, pokiaľ im nebola udelená výnimka, a to výlučne z náležite opodstatnených dôvodov ochrany bezpečnosti.

Eiropas Parlamenta un valstu vēlēšanas skaitļos

Publikācija ir pilnīgākā un apjomīgākā pieejamā datu bāze par politiskajām norisēm Eiropas Savienībā, kurā apkopoti dati par Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem un sastāvu kopš 1979. gada, kad notika pirmās tiešās un vispārējās vēlēšanas. Turklāt pārskatā ir arī apskatītas visās ES dalībvalstīs nesen notikušās valstu parlamentu vēlēšanas.