Please fill this field
Eric ANDRIEU Eric ANDRIEU
Eric ANDRIEU

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

prvi podpredsednik

Francija - Parti socialiste (Francija)

Datum rojstva : , Narbonne

8. zakonodajno obdobje Eric ANDRIEU

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 10-06-2018 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član
 • 11-06-2018 / 01-07-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Podpredsednik

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti socialiste (Francija)

Predsednik

 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov

Podpredsednik

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poslanci

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z vseafriškim parlamentom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov
 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Konferenca predsednikov odborov

Namestnik

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Južno Afriko
 • 19-01-2017 / 21-11-2018 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Razpored dela FR

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-032-0000)

Razrešnica 2017 (razprava) FR

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-439-0000)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o priporočilu v zvezi s pogajalskim mandatom za trgovinska pogajanja EU z Avstralijo

05-10-2017 AGRI_AD(2017)608141 PE608.141v02-00 AGRI
Eric ANDRIEU

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva

26-04-2018 INTA_AD(2018)618230 PE618.230v02-00 INTA
Seán KELLY

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami

01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534 PE597.534v02-00 AGRI
Elisabeth KÖSTINGER

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009

04-05-2017 INTA_AD(2017)589228 PE589.228v02-00 INTA
Jarosław WAŁĘSA

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Večje interpelacije

Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) FR

04-04-2019

Je me félicite de l’adoption de notre amendement visant à ce que 25 % du budget des aides européennes soit alloué au soutien à la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins.
Je dénonce, en revanche, le vote de la majorité conservatrice et libérale du Parlement européen qui a empêché l’adoption de l’amendement du groupe S&D visant à ce que les fonds alloués au suivi et au contrôle des activités de pêche et à la collecte de données soient augmentés de 15 % à 25 %.
Alors que la feuille de route internationale est extrêmement claire, plusieurs députés menés par le rapporteur du texte, Gabriel Mato (PPE, Espagne), ont ré-autorisé des subventions à la construction de bateaux de pêche qui étaient pourtant interdites par l’Union européenne depuis 2005! La délégation socialiste française s’est opposée à ces amendements.
De même, les eurodéputés socialistes ont voté contre les subventions destinées à augmenter la capacité de pêche (construction de nouveaux navires et ports de pêche, remplacement des moteurs...), contre les critères subjectifs retenus dans la définition de la «petite pêche côtière». Nous avons soutenu les amendements visant à accroître la transparence sur l’utilisation des aides européennes dans les États membres.

Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) FR

14-02-2019

Nous nous réjouissons de l’adoption de ce texte car l'Union réduit la bureaucratie et les obstacles juridiques pour les régions transfrontalières dans le but de créer des emplois et propose des projets pour les citoyens. Cela devrait conduire à une cohésion sociale, territoriale et économique.

Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji (A8-0198/2018 - Franck Proust) FR

14-02-2019

J’ai voté en faveur de ce texte car notre groupe se félicite des investissements étrangers directs dans l'Union, qui contribuent à la création d'emplois et à la croissance. L'Union doit toutefois être en mesure d'agir lorsque les investissements étrangers directs soutenus par un État dans l'Union ne fonctionnent pas selon des considérations de marché, mais mettent en œuvre une stratégie industrielle nationale visant à prendre des participations dans des infrastructures et technologies critiques et à transférer le savoir-faire hors de l'Union. Treize des 28 États membres de l'Union ont mis en place des processus nationaux de dépistage. Un mécanisme européen de coopération en matière d'examen analytique des IDE permettra d'échanger des informations sur les IDE en cours, d'accroître la sécurité juridique et la transparence, et de mieux analyser les tendances en la matière.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Osebni predlogi resolucij

Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Predlogi za akt Unije

Poslanci lahko pri Evropski komisiji vložijo zahtevo za predlog akta Unije (za nov akt ali spremembo obstoječega akta). Člen 47

PREDLOG ZA AKT UNIJE o krepitvi položaja kmetov v prehranski verigi

01-06-2017 B8-0303/2017

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

PISNA IZJAVA o spodbujanju ekoloških proizvodov v menzah

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Zastarano
Eric ANDRIEU Zbigniew KUŹMIUK Viorica DĂNCILĂ Martin HÄUSLING Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Edouard MARTIN Daniel BUDA Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Marco ZULLO
Datum predložitve : 24-10-2016
Pretek roka : 24-01-2017
Število podpisnikov : 75 - 25-01-2017

PISNA IZJAVA o ureditvi širokopasovnih povezav

12-09-2016 P8_DCL(2016)0091 Zastarano
Michela GIUFFRIDA Raffaele FITTO Andrea COZZOLINO Takis HADJIGEORGIOU Eric ANDRIEU Marlene MIZZI Alfred SANT Salvatore CICU Theodoros ZAGORAKIS Patricija ŠULIN Stefano MAULLU
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 63 - 13-12-2016

PISNA IZJAVA o nujnem zvišanju intervencijskih cen za zajezitev krize v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Zastarano
José BLANCO LÓPEZ Carlos COELHO Esther HERRANZ GARCÍA Iratxe GARCÍA PÉREZ Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Francisco José MILLÁN MON Pablo ZALBA BIDEGAIN Paolo DE CASTRO José Manuel FERNANDES Izaskun BILBAO BARANDICA Gabriel MATO Nuno MELO Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Eric ANDRIEU Isabelle THOMAS Stanislav POLČÁK Fernando RUAS Sofia RIBEIRO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Ricardo SERRÃO SANTOS Daniel BUDA Maite PAGAZAURTUNDÚA Clara AGUILERA Jonás FERNÁNDEZ Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 58 - 13-12-2016

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg