Please fill this field
Costas MAVRIDES Costas MAVRIDES
Costas MAVRIDES

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Ciper - Democratic Party (Ciper)

Datum rojstva : , Kato Dhikomo

8. zakonodajno obdobje Costas MAVRIDES

Politične skupine

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Democratic Party (Ciper)

Poslanci

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Namestnik

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za mednarodno trgovino
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Izraelom
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za mednarodno trgovino

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013

23-11-2016 ECON_AD(2016)585572 PE585.572v03-00 ECON
Costas MAVRIDES

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III)

05-12-2018 INTA_AD(2018)628720 PE628.720v03-00 INTA
David BORRELLI

MNENJE o stanju razprav o prihodnosti Evrope

22-11-2018 ECON_AD(2018)626685 PE626.685v02-00 ECON
Ivana MALETIĆ

MNENJE o strategiji EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina

31-08-2016 INTA_AD(2016)585452 PE585.452v02-00 INTA
Stelios KOULOGLOU

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) EL

15-01-2019

Τάσσομαι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελέγχων των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα σύνορα της Ένωσης, με τη χορήγηση χρηματοδότησης για την αγορά, συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων, όπως είναι οι νέοι σαρωτές, τα αυτοματοποιημένα συστήματα ανίχνευσης αριθμών κυκλοφορίας και τα κινητά εργαστήρια ανάλυσης δειγμάτων. Το μέσο αυτό αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε μετά από αιτήματα των κρατών μελών και βασίζεται επομένως στις ανάγκες τους όσον αφορά την καλύτερη διαχείριση τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών συνόρων.

Sklenitev sporazuma o statusu med EU in Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Albaniji (A8-0463/2018 - Bodil Valero) EL

15-01-2019

Τάσσομαι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος. Η σύναψη επίσημων, νομικά δεσμευτικών συμφωνιών στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτες χώρες, σε αντίθεση με τη σύναψη ανεπίσημης συμφωνίας εργασίας, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας, του δημόσιου ελέγχου και της δημοκρατικής εποπτείας της εν λόγω συνεργασίας. Η παρούσα συμφωνία περί καθεστώτος και αυτές που θα την ακολουθήσουν είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία της επιχειρησιακής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με τρίτες χώρες, αλλά και για να εξασφαλιστεί ένα σαφές πλαίσιο για τη συνεργασία με τρίτες χώρες σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η περί καθεστώτος συμφωνία θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να τονίζει το καθήκον των μελών της ομάδας να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβαση στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία, την αρχή της μη επαναπροώθησης και την απαγόρευση των ομαδικών απελάσεων, τα δικαιώματα του παιδιού και το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής εντός του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας.

Avtonomna vožnja v evropskem prometu (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) EL

15-01-2019

Τάσσομαι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος. Το σύστημα κινητικότητας που διαθέτουμε υφίσταται βαθιές αλλαγές για να γίνει πιο ψηφιακό, πιο ασφαλές και πιο καθαρό. Η περαιτέρω αυτοματοποίηση των οχημάτων σε όλους τους τρόπους μεταφορών, ιδίως σε σχέση με τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οδικά οχήματα, σε συνδυασμό με την εξέλιξη στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών ροών, την αύξηση της ασφάλειας για όλους τους χρήστες και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, τη χρήση των δεδομένων επί των οχημάτων και των διαδρομών, και την κυβερνοασφάλεια.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje

Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Odgovori na vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje

Odgovori na vprašanja poslancev za ECB in vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Člen 140, člen 141, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

PISNA IZJAVA o varstvu svobode govora in človekovih pravic v Turčiji

12-09-2016 P8_DCL(2016)0090 Zastarano
Kostas CHRYSOGONOS Renate SOMMER Eleni THEOCHAROUS Takis HADJIGEORGIOU Martina MICHELS Costas MAVRIDES Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Manolis KEFALOGIANNIS Sofia SAKORAFA Eva KAILI
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 50 - 13-12-2016

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg