Please fill this field
Joanna KOPCIŃSKA Joanna KOPCIŃSKA
Joanna KOPCIŃSKA

Skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Članica

Poljska - Prawo i Sprawiedliwość (Poljska)

Datum rojstva : , Lodz

Pisne obrazložitve glasovanja Joanna KOPCIŃSKA

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem interorizmu, o katerem se pogajata EU in Nova Zelandija (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) PL

10-07-2020

. – Europol i policja nowozelandzka podpisały porozumienie robocze w kwietniu 2019 r. Zapewnia to ramy ustrukturyzowanej współpracy na poziomie strategicznym. Nie stanowi to jednak podstawy prawnej do wymiany danych osobowych. W chwili obecnej nie ma podstaw prawnych do regularnej i zorganizowanej wymiany danych osobowych między nowozelandzkimi organami ścigania a Europolem, co jest niezbędne dla skutecznej współpracy operacyjnej. Celem tego zalecenia jest uzyskanie od Rady upoważnienia dla Komisji do negocjowania przyszłej umowy w imieniu UE.

Izvajanje kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena, in njihova dobava (C9-0185/2020) PL

10-07-2020

. – Badania kliniczne prowadzone są w szpitalach w kontrolowanym środowisku, wymagającym niewielkiej liczby pacjentów i ograniczonej ilości produktów leczniczych. Te cechy minimalizują narażenie środowiska. Proponowane rozporządzenie ma na celu przyśpieszenie prowadzenia badań klinicznych nad produktami leczniczymi, które zawierają lub składają się z GMO, co w obecnej sytuacji stanu zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego pandemią COVID-19 ma posłużyć ułatwieniu dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia lub zapobiegania COVID-19.
W bezprecedensowej sytuacji stanu zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego pandemią COVID-19 ochrona zdrowia publicznego musi mieć nadrzędne znaczenie. W tym celu konieczne jest przyznanie na czas pandemii COVID-19 czasowego odstępstwa ograniczonego do badań klinicznych nad badanymi produktami leczniczymi przeznaczonymi do leczenia lub zapobiegania COVID-19.

Pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju v času krize zaradi covida-19 (B9-0204/2020) PL

08-07-2020

. – Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi są w większym stopniu narażone na ryzyko zachorowania na COVID-19 z powodu barier w dostępie do informacji o profilaktyce i środków higieny, zależności od fizycznego kontaktu z opiekunami, przebywania w wieku przypadkach w placówkach i podlegania usługom opieki na poziomie lokalnych społeczności, a także innych warunków zdrowotnych związanych z daną niepełnosprawnością. W niektórych państwach członkowskich osobom upośledzonym umysłowo odmawiano opieki medycznej oraz osoby te były umieszczane w zakładach w odizolowaniu od reszty społeczeństwa, bez możliwości odwiedzin przez członków rodziny lub bez możliwości powrotu do krewnych. Należy piętnować wszelkie formy dyskryminacji osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie opieki zdrowotnej i komunikowania się.

Posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 PL

17-04-2020

Pandemia COVID-19 silnie uderzyła w społeczeństwa i gospodarki państw członkowskich Unii Europejskiej, dlatego głosowałam za wnioskiem Komisji o zapewnienie uelastyczniającej polityki spójności. To uelastycznione podejście wprowadza możliwość pełnego finansowania z budżetu UE, jeśli chodzi o wdrażanie programów polityki spójności. Popieram dodatkowe możliwości przesuwania środków między Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) i Funduszem Spójności, jak również między regionami.
Uważam, że wszystkie środki dostępne w ramach polityki spójności powinny zostać zmobilizowane w celu udzielenia szeroko zakrojonej pomocy. Podzielam także opinię, że warunkiem skuteczności proponowanych działań jest natychmiastowe ich wdrożenie przez nadanie wnioskowi ustawodawczemu przedłożonemu przez Komisję dalszego biegu bez wprowadzania do niego zmian, gdyż umożliwi to jego szybkie przyjęcie i natychmiastową pomoc.
Jednocześnie podtrzymuję pogląd, że zmiany w przepisach powinny być dokonywane cyklicznie z uwzględnieniem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, a co więcej z uwzględnieniem potrzeby zmiany przepisów dotyczących rozliczania projektów w oparciu o koszty uproszczone.

Medicinski pripomočki (C9-0098/2020) PL

17-04-2020

Głosowałam za wnioskiem Komisji Europejskiej odwołującym się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745. We wniosku Komisji o tryb pilny ustanowiono nowe ramy regulacyjne mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w kontekście wyrobów medycznych. Wzięłam pod uwagę wysoki poziom ochrony zdrowia pacjentów oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w tym sektorze.
Z jednej strony powinniśmy ustanawiać wysokie normy jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa. Z drugiej zaś strony pandemia COVID-19 i związany z nią kryzys zdrowia publicznego stanowią bezprecedensowe wyzwanie dla państw członkowskich.
Wszystko to staje się dużym obciążeniem dla organów krajowych, instytucji zdrowia publicznego, obywateli UE i podmiotów gospodarczych. Te nadzwyczajne okoliczności mają istotny wpływ na różne obszary objęte rozporządzeniem, min. dotyczące wyznaczania i pracy jednostek notyfikowanych oraz wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów medycznych w Unii.
Głosowałam więc za zagwarantowaniem ciągłości prawa, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń na rynku, oraz za należnym odroczeniem rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów o jeden rok, co wprowadza tym samym większe bezpieczeństwo w kwestii obecnej pandemii.

Uredba o spremembi večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 PL

16-04-2020

Mając na uwadze szczególne potrzeby związane z walką przeciw pandemii COVID-19 na terenie UE, głosowałam za zaproponowanym przez Komisję Europejską wnioskiem dotyczącym zmiany rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020. Projekt przewiduje zniesienie w rozporządzeniu ograniczeń co do wykorzystania łącznego marginesu na zobowiązania. W myśl dotychczasowych przepisów zakres wykorzystania tego marginesu ograniczony był do wzrostu gospodarczego, migracji i bezpieczeństwa. Zniesienie tego ograniczenia pozwoli jednak wykorzystać go na zobowiązania i potrzeby powstałe w wyniku pandemii COVID-19.
Projekt jest jednocześnie elementem szerszego pakietu propozycji Komisji zakładającego reaktywację utworzonego w 2016 r. instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i zasilenie go kwotą 2,7 mld EUR w zobowiązaniach, a także zasilenie kwotą 300 mln EUR w zobowiązaniach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (rescEU). Ma to ułatwić gromadzenie zapasów na większą skalę oraz skoordynować dystrybucję niezbędnych zasobów w Europie.
W duchu solidarności między państwami członkowskimi UE popieram wykorzystanie środków z łącznego marginesu na zobowiązania na działania mające na celu wsparcie państw UE w walce z pandemią COVID-19 poprzez zastosowanie instrumentu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych oraz rescEU.

Finančna pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na katere močno vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju PL

26-03-2020

Głosowałam za zmianą rozporządzenia rozszerzającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, tak aby mógł on objąć poważne stany zagrożenia zdrowia publicznego oraz określić konkretne operacje kwalifikujące się do finansowania. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że środki finansowe FSUE (zobowiązania i płatności) powinny być ujmowane poza limitami wieloletnich ram finansowych.
Niemniej jednak uważam, że w obliczu ciągłego rozszerzania się pandemii wzrost wysokości środków na zaliczki z 50 mln do 100 mln euro nie jest wystarczający. Pandemia jest rozciągnięta w czasie, słuszne jest więc założenie samej KE, że skutki kryzysu zdrowotnego są trudne do oszacowania.
Pandemia COVID-19 dotyka jednocześnie wszystkie państwa członkowskie UE i w takiej sytuacji środki FSUE mogą okazać się niewystarczające. Potrzebne będzie wtedy przedstawienie pakietu kompleksowych działań oraz uwzględnienie dodatkowych środków finansowych.
Przykład COVID-19 pokazuje, że w wypadku pandemii konieczna jest szybka mobilizacja środków finansowych, np. na materiały medyczne, koszt dodatkowej pracy personelu, konieczność importu niezbędnych materiałów itp.

Strategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu (B9-0090/2020, B9-0092/2020) PL

12-02-2020

Głosowałam za rezolucją wzywającą do zaprzestania działań krzywdzących kobiety poprzez okaleczanie ich narządów płciowych. Jestem temu przeciwna i popieram rezolucję, nawet jeśli znalazły się w niej pewne zapisy, z którymi nie mogłam się zgodzić (motyw J, ust. 5, 20 i 21). Okaleczanie żeńskich narządów płciowych obejmuje wszystkie działania, które dotyczą częściowego lub całkowitego usunięcia zewnętrznych narządów płciowych z przyczyn niemedycznych. Powikłania obejmują silny ból, krwotok, gorączkę, infekcje, obrzęki ropne, a uszkodzenia otaczających tkanek narządów mogą skutkować śmiercią. Z uwagi na fatalne warunki higieniczne często dochodzi do zarażenia wirusem HIV/AIDS. Do skutków długoterminowych okaleczenia należy bezpłodność.
Zabieg okaleczania żeńskich narządów płciowych jest destruktywny zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Zgodnie z szacunkami WHO na świecie jest 200 milionów kobiet dotkniętych tym problemem, a w Europie liczba obrzezanych dziewczynek, młodych i dorosłych kobiet wynosi około 600 tys. W celu zakończenia procederu obrzezania dziewcząt na świecie w 2016 r. UNICEF i UNFPA współpracowały z ponad 8,4 mln osób, a 2900 społeczności zadeklarowało zaprzestanie tego procederu. Obrzezanie kobiet to przemoc fizyczna, która ogranicza ich udział w życiu społecznym. Wszyscy, którzy wykonują okaleczanie narządów płciowych u kobiet, swoją postawą dają zgodę na ten brutalny proceder, przeciwstawiają się podstawowej zasadzie medycyny, jaką jest primum non nocere .

Evropski zeleni dogovor (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) PL

15-01-2020

Założenie, że Unia Europejska powinna dążyć do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r., nie jest możliwe do przyjęcia z perspektywy naszego kraju. Zaledwie w 2019 r., po długich i mozolnych negocjacjach zakończyliśmy podział zobowiązań redukcyjnych pomiędzy państwami członkowskimi, ustalając cel na 2030 r. który wyniósł 40%, i z tego powodu nasz kraj obecnie nie widzi przestrzeni dla podwyższania kolejnych celów. Dla polskiej gospodarki, opartej w znacznej mierze na węglu, stanowi to wyzwanie nie do zrealizowania, tym bardziej że gaz ziemny jako niezbędne paliwo pomostowe służące do zastępowania węgla ma zniknąć z koszyka energetycznego.
Co więcej, uważam, że zwiększenie środków na kwestie klimatyczne nie powinno pociągać za sobą cięć w innych obszarach, takich jak np. infrastruktura transportowa czy rolnictwo. Należy podkreślić, iż sektor rolny ma ograniczony potencjał w redukcji gazów cieplarnianych z uwagi na procesy biologiczne, na jakich opiera się produkcja rolna. Oprócz tego w pełni popieram działania, które będą służyć poprawie jakości powietrza. Niemniej jednak biorąc pod uwagę, że większość państw członkowskich wciąż ma problemy ze sprostaniem obowiązującym standardom jakości powietrza, powinniśmy moim zdaniem skupić się na jak najszybszym osiągnięciu obowiązujących norm. Samo sztuczne i ambitne podwyższanie standardów jakości powietrza (neutralność klimatyczna Europy do 2050 r.) nie przyniesie wymiernych efektów w postaci poprawy jego jakości.

Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva (B9-0239/2019) PL

18-12-2019

Technologie cyfrowe są częścią niedalekiej przyszłości systemów służby zdrowia – zarówno na poziomie narodowym państw członkowskich, jak i na poziomie całej Unii Europejskiej. Z tego powodu systemy opieki zdrowotnej i społecznej stoją przed ogromnymi wyzwaniami transformacji informatycznej na szeroką skalę.
W pełni opowiadam się za lepszym dostępem do danych w celu intensywnego postępu w zakresie badań. Popieram wczesne zapobieganie i wykrywanie chorób oraz promowanie spersonalizowanej opieki medycznej i społecznej poprzez narzędzia i usługi cyfrowe. Wszystkie te działania wzmocnią pozycję obywatela i zapewnią opiekę prawdziwie skoncentrowaną na pacjencie. Co więcej, jestem przekonana, że prace nad bezpieczeństwem danych pacjentów są kluczowe i należy poświęcić im odpowiednie zaplecze prawne, dlatego jako współtwórca prac nad rezolucją głosowałam za jej przyjęciem.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg