Please fill this field
Leszek MILLER Leszek MILLER
Leszek MILLER

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Poljska - Sojusz Lewicy Demokratycznej (Poljska)

Datum rojstva : , Żyrardów

Pisne obrazložitve glasovanja Leszek MILLER

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Akt o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic (A9-0172/2020 - Kris Peeters) PL

20-10-2020

Głosowałem za przyjęciem rezolucji ustawodawczej w sprawie unijnego prawa usług cyfrowych, ponieważ jest to pierwsza aktualizacja ram prawnych dotyczących usług online od 20 lat. Zgodnie z oczekiwaniami Parlamentu nowe regulacje UE mają po raz pierwszy nałożyć na platformy internetowe odpowiedzialność zarówno za zamieszczane na ich stronach produkty, jak i za szkodliwe treści (dezinformacja, mowa nienawiści).
Celem nowego prawa ma być też zapewnienie unijnym konsumentom takiej samej ochrony w internecie, jaką cieszą się w świecie realnym. Przepisy powinny ograniczyć nieuczciwe praktyki handlowe, m.in. poprzez zobowiązanie e-platform handlowych, by weryfikowały tożsamość swojego klienta, co pomoże ograniczyć sprzedaż online nielegalnych lub niebezpiecznych produktów. Nowe przepisy mają też uregulować sposób gromadzenia i przetwarzania danych użytkowników przez serwisy internetowe w celach reklamowych. Chodzi tu przede wszystkim o wykorzystywanie algorytmów i technologii opartych na sztucznej inteligencji, które narzucają konsumentom sposób podejmowania decyzji, decydując o tym, jakie informacje zobaczymy na ekranie komputera i co nam może być pokazywane, a co nie.
Przyjęcie przepisów regulujących usługi cyfrowe zapewni wreszcie lepszą ochronę danych osobowych Europejczyków w sieci. Konsumenci muszą być odpowiednio informowani, kiedy i z jakiego powodu jest śledzona ich aktywność w sieci. Muszą mieć ponadto prawo do bycia zapomnianym przez platformy internetowe.
Z tych właśnie względów głosowałem za.

Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski PL

17-09-2020

Głosowałem za przyjęciem rezolucji, ponieważ od czasu przejęcia władzy w Polsce przez partię J. Kaczyńskiego w 2015 r. rządząca większość parlamentarna usunęła praktycznie wszystkie „bezpieczniki” praworządności. Doszło do tego w wyniku stopniowego przejmowania kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Krajową Radą Sądownictwa mającą wpływ na nominacje sędziowskie. W efekcie pozbawiona kontroli władza ustawodawcza zaczęła z naruszeniem zasad demokratycznych w coraz szerszym stopniu przekraczać ustrojowy zakres własnych uprawnień i zawłaszczać kompetencje pozostałych władz. Zachwianie równowagi instytucjonalnej i konsolidacja władzy państwowej skutkują tym, że rządy prawa przeistaczają się w rządy prawem. Otwarta zostaje tym samym droga do ucisku w imieniu prawa i dochodzi do coraz częstszych naruszeń praw człowieka. Wyrazem tego jest m.in. coraz częstsze stygmatyzowanie określonych grup społecznych i mniejszości, jak również fakt, że mowa nienawiści i zachowania nietolerancyjne stają się, niestety, coraz bardziej obecne i widoczne w sferze publicznej. Jestem temu zdecydowanie przeciwny.

Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) PL

19-06-2020

Popieram wniosek Komisji dotyczący ustanowienia – w związku z pandemią – przepisów szczególnych dotyczących wydłużenia terminów obowiązujących przy realizacji europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Stanowi ona kluczowy instrument demokracji uczestniczącej, który pozwala obywatelom Unii – poza aktywnym uczestnictwem w wyborach do PE – wywierać wpływ na system prawny UE.
Procedura wystąpienia z inicjatywą obywatelską stanowi proces złożony i wieloetapowy, wymagający pewnej struktury organizacyjnej. Utworzenie komitetu obywatelskiego otwiera drogę do rejestracji inicjatywy i zbierania pod nią deklaracji poparcia. Deklaracje te podlegają następnie weryfikacji i certyfikacji przez właściwe organy krajowe, po czym możliwe jest przedłożenie wniosku i jego rozpatrzenie przez Komisję Europejską. Co istotne, wszystkie te etapy muszą być dokonane w określonych terminach, a ich niedotrzymanie skutkuje upadkiem inicjatywy.
W tym kontekście wybuch pandemii i krajowe środki izolacji w zasadzie wykluczyły możliwość skutecznego kontynuowania działań promocyjnych i procesu zbierania deklaracji poparcia – zarówno pod bieżącymi, jak i przyszłymi inicjatywami obywatelskimi. Komisja Europejska słusznie zatem zaproponowała przyjęcie epizodycznego rozporządzenia PE i Rady przewidującego stosowne wydłużenie wszystkich okresów potrzebnych na poszczególne czynności związane z wykonywaniem prawa inicjatywy obywatelskiej.

Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19 (B9-0172/2020) PL

19-06-2020

. – Kryzys pandemii koronawirusa wpłynął szczególnie negatywnie na sytuację pracowników transgranicznych i sezonowych. W Unii Europejskiej stanowią oni grupę ponad 1,5 miliona osób, z czego wiele pochodzi z Polski. Duża część pracowników transgranicznych i sezonowych w UE pochodzi z regionów zubożałych i podatnych na zagrożenia. Ich praca ma jednak zasadnicze znaczenie dla dostarczania niezbędnych towarów i usług w kluczowych sektorach gospodarki, jak rolnictwo i produkcja żywności, transport czy budownictwo.
Specyficzne warunki wykonywania pracy i zatrudnienie najczęściej na podstawie umowy krótkoterminowej powodują dla pracowników transgranicznych i sezonowych szereg komplikacji skutkujących niewystarczającym ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym czy niewielkim bezpieczeństwem pracy. Są oni ponadto narażeni na naruszenia ich praw przez nieuczciwe agencje pośrednictwa pracy czy pracodawców. Wszystkie te utrudnienia znacząco pogłębił wybuch pandemii COVID-19, gdyż pracownicy transgraniczni i sezonowi niekoniecznie kwalifikują się do objęcia tymczasowymi środkami wsparcia.
Mając to na uwadze, uważam, że państwa członkowskie – w ścisłej współpracy z Komisją Europejską i Europejskim Urzędem ds. Pracy – powinny zapewnić właściwe egzekwowanie ochrony prawa pracowników transgranicznych i sezonowych do otrzymywania równego wynagrodzenia za taką samą pracę w tym samym miejscu, gwarantować im swobodę przemieszczania się pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania lub państwem pochodzenia, odpowiednie warunki bezpieczeństwa pracy oraz utworzenie systemu wymiany danych, który ułatwi walkę z nadużyciami i łamaniem praw pracowników transgranicznych i sezonowych.

Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev PL

15-05-2020

. – Z pełnym przekonaniem poparłem rezolucję w sprawie nowego budżetu UE na lata 2021–27, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej. Parlament bardzo pryncypialnie domaga się w niej od Komisji i państw członkowskich podjęcia odważnych decyzji budżetowych i fiskalnych w związku z potrzebą przeciwdziałania skutkom ekonomicznym pandemii. Kluczowe w tym względzie jest ustanowienie solidnych wieloletnich ram finansowych Unii i funduszu odbudowy, który będzie głównym narzędziem w walce z recesją.
Podzielam pogląd, że w obecnej sytuacji podnoszenie składek członkowskich opartych na DNB nie wydaje się celowe. Dlatego niezbędne jest utworzenie nowego koszyka zasobów własnych poszerzonego m.in. o podatek od usług cyfrowych i od transakcji finansowych, jak również zniesienie wszelkich rabatów i korekt budżetowych.
Popieram także postulat emisji długoterminowych obligacji naprawczych zabezpieczonych budżetem UE. Wbrew niektórym opiniom na temat niezgodności tego rozwiązania z traktatem uważam, że jest ono w pełni możliwe do realizacji, o ile zostaną stworzone warunki skłaniające beneficjentów pomocy do ciągłego prowadzenia zrównoważonej polityki budżetowej (zgodnie z wykładnią art. 125 TFUE dokonaną przez TSUE w sprawie C 370/12).
Głosowałem za rezolucją także dlatego, że Parlament domaga się w niej wzmocnienia swojej pozycji we wszystkich działaniach dotyczących strategii naprawczej oraz ostrzega Komisję przed stosowaniem nierzetelnych danych liczbowych i sztuczek księgowych, które mogły utrudnić Parlamentowi pełnienie funkcji kontrolnych.

Sporazum med EU in Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov (A9-0090/2020 - Ondřej Kovařík) PL

13-05-2020

Głosowałem za zgodą Parlamentu na zawarcie umowy pomiędzy UE a Białorusią o ułatwieniach w wydawaniu wiz. Jestem przekonany, że zacieśnianie relacji pomiędzy obywatelami naszych państw leży w interesie zarówno Unii, jak i Białorusi, bowiem bezpośrednie kontakty między ludźmi to niezbędny warunek rozwoju więzi gospodarczych, humanitarnych, kulturalnych i naukowych.
Na pełną aprobatę zasługują rozwiązania przewidujące zmniejszenie opłaty wizowej i poszerzenie katalogu osób uprawnionych do zwolnienia z niej, jak również uproszczenie procedur wizowych i skrócenie czasu oczekiwania.
Umowa ma także istotny wymiar polityczny, bo podkreślono w niej znaczenie i konieczność poszanowania praw człowieka i zasad demokracji. Białoruś od czasu podjęcia negocjacji z Unią zaangażowała się wprawdzie w poprawę poszanowania swobód, praworządności oraz praw człowieka, w tym wolności słowa i mediów, a także praw pracowniczych. Jednak w umowie przewidziano możliwość jej zawieszenia z powodu naruszenia któregokolwiek z postanowień odnoszących się np. do praw człowieka czy praworządności.
Głosowałem za zawarciem umowy także z tego względu, że jej wejściem w życie jest szczególnie zainteresowana Polska, która od wielu lat jest liderem wśród państw strefy Schengen, jeśli chodzi o liczbę rozpatrywanych wniosków wizowych. Towarzysząca zatem umowie deklaracja w sprawie personelu konsularnego stwarza realną szansę na rozwiązanie problemu niewystarczającej obsady kadrowej polskich placówek na Białorusi.

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: svinec in njegove spojine (B9-0089/2020) PL

12-02-2020

Głosowałem za sprzeciwem Parlamentu Europejskiego wobec wniosku Komisji dotyczącego zmiany rozporządzenia regulującego ograniczenia w zakresie stosowania ołowiu i jego związków (tzw. rozporządzenie REACH). W sprawie tej zwracali się do nas liczni obywatele, którzy zasadnie sygnalizowali sprzeczność proponowanej nowelizacji z ratio legis zmienianego rozporządzenia REACH, którego celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Komisja Europejska chciała zaproponować zmianę zasad dotyczących stężenia ołowiu w PCW. Zasadniczo tolerowane byłoby stężenie na poziomie 0,1% ołowiu w PCW, ale Komisja chciała jednocześnie zaproponować wyższe progi w przypadku PCW pochodzącego z recyklingu, tj. 2% w przypadku PCW sztywnego i 1% w przypadku PCW elastycznego.
Ołów jest substancją toksyczną, która nawet w małych dawkach może mieć poważny wpływ na ludzkie zdrowie i powodować nieodwracalne szkody neurologiczne. Dlatego uznałem, że poziomy odstępstw zaproponowane przez Komisję nie odpowiadają standardom bezpieczeństwa i – zgodnie z licznymi postulatami obywateli – należało zagłosować za wetem Parlamentu wobec tej inicjatywy.

Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) PL

15-01-2020

Zgadzam się ze stanowiskiem, że konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna skupić się na kwestiach związanych z poprawą funkcjonowania Unii w oparciu o potencjał traktatu lizbońskiego. Powinniśmy też zadbać o możliwie szeroki udział w tej debacie wszystkich obywateli.
W dyskusjach na temat przyszłości Unii należy jednak pamiętać, że nadrzędnym celem traktatów jest zbudowanie coraz bliższego związku pomiędzy społeczeństwami Europy. Natomiast jego realizacja, szczególnie w okresie aktualnych zmagań z poszanowaniem rządów prawa i wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE, powinna skłonić do podjęcia kwestii przeniesienia na grunt prawa pierwotnego zasady pierwszeństwa prawa Unii. Jak dotychczas wynika ona bowiem jedynie z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości bazującego na systematyce i wykładni ducha traktatu rzymskiego.
Inną kwestią, na którą w świetle bieżących wydarzeń konferencja powinna zwrócić uwagę podczas przeglądu traktatów jest konieczność dostosowania – niezmienianego od czasów traktatu EWWiS – protokołu dotyczącego immunitetu formalnego przysługującego posłom do PE. Z biegiem lat Parlament Europejski przekształcił się ze zgromadzenia doradczo-kontrolnego w podstawowy organ legislacyjny UE, którego posłowie są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich, a nie jak w czasach EWWiS delegowani przez parlamenty krajowe. W konsekwencji to PE powinien każdorazowo decydować o uchyleniu immunitetu własnego posła, a nie sąd krajowy deliberować, czy z takim wnioskiem ewentualnie wystąpić.

Otrokove pravice ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019) PL

26-11-2019

Cieszy fakt, że Parlament Europejski obchodzi dziś uroczyście 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka ONZ. Jest to chwila tym bardziej podniosła, że do powstania tekstu Konwencji, jako jej pomysłodawca, w znaczniej mierze przyczyniła się Polska. Podstawę merytoryczną projektu stanowiły zaś dokonania polskiej myśli pedagogicznej, przede wszystkim koncepcja filozoficzno-wychowawcza doktora Janusza Korczaka, heroicznego dyrektora Domu Sierot w okupowanej Warszawie.
Prawa dziecka są rozwinięciem katalogu praw człowieka i, jako takie, powinny podlegać szczególnej ochronie. Zgadzam się ze stanowiskiem Parlamentu, że Unia Europejska powinna rozważyć przystąpienie do Konwencji w charakterze strony, co mogłoby wzmocnić wymiar ochrony praw dziecka w Unii. Uważam jednak, że byłby to gest w głównej mierze symboliczny, gdyż do Konwencji należą już wszystkie państwa członkowskie.
Rzeczywiste działania UE na rzecz ochrony praw dziecka powinny skupiać się – moim zdaniem – na zwalczaniu ubóstwa i marginalizacji społecznej najmłodszych. Niestety bieda jest najczęściej zjawiskiem dziedzicznym. Z tego powodu, mając na uwadze dobro dzieci, Unia powinna skupiać się na wdrażaniu programów pomocowych, takich jak Child Guarantee , które pozwolą zapewnić każdemu dziecku w Europie zagrożonemu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostęp do darmowej opieki zdrowotnej, darmowej edukacji, bezpłatnej opieki i wychowania przedszkolnego, godnych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego odżywiania. Dopiero osiągnięcie tych celów sprawi, że poszanowanie praw dziecka będzie zupełne.

Prodaja blaga na daljavo in nekatere domače dobave blaga (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík) PL

14-11-2019

Przedstawiona przez Komisję Europejską nowelizacja dyrektywy Rady w sprawie przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do przyjętej w ostatnim czasie tzw. dyrektywy o VAT w handlu elektronicznym. Popieram zaproponowane rozwiązania, ponieważ pozwolą one uszczelnić system podatkowy, rozszerzając system procedur względem podatników nieposiadających stałej siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne. To samo dotyczy podatników, którzy jedynie ułatwiają – za pośrednictwem platform handlowych lub portali – dostawy towarów przez innych podatników.
Uważam, że Komisja powinna uwzględnić we wniosku wszystkie zmiany zaproponowane przez Parlament, szczególnie te, które pozwolą określić właściwe państwo członkowskie identyfikacji podatkowej w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej. Ponadto efektywna współpraca państw członkowskich w Radzie nad procedowanymi zmianami podatkowymi powinna skłonić Komisję Europejską do przedłożenia w niedługim czasie dalej idących wniosków legislacyjnych, dotyczących w szczególności ustanowienia skutecznego podatku cyfrowego w Unii Europejskiej względem podmiotów czerpiących z jednolitego rynku gigantyczne zyski, lecz nieodprowadzających z tego tytułu należnego podatku jedynie dlatego, że ich siedziba znajduje się poza UE.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg