Please fill this field
Bogusław LIBERADZKI Bogusław LIBERADZKI
Bogusław LIBERADZKI

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Poljska - Sojusz Lewicy Demokratycznej (Poljska)

Datum rojstva : , Sochaczew

8. zakonodajno obdobje Bogusław LIBERADZKI

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Poljska)

Podpredsednik

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Evropski parlament

Kvestor

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Evropski parlament

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračunski nadzor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet in turizem
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Predsedstvo
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Kvestorji
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Ukrajina
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Predsedstvo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet in turizem

Namestnik

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Arabskim polotokom
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor o terorizmu

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin PL

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-092-0000)

Kamerun PL

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-094-0000)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke

15-11-2016 TRAN_AD(2016)589300 PE589.300v02-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

23-11-2017 CONT_AD(2017)606021 PE606.021v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek III - Komisija in izvajalske agencije

01-03-2017 TRAN_AD(2017)595617 PE595.617v02-00 TRAN
Karima DELLI

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595599 PE595.599v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Večje interpelacije

Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Kako do uresničitve načrta o premestitvah (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) PL

18-05-2017

Głosowałem za rezolucją „Urzeczywistnienie relokacji”. Polska powinna być otwarta i solidarna wobec wyzwań humanitarnych stojących przed Unią Europejską. W myśl tej idei polska delegacja S&D poparła rezolucję w sprawie urzeczywistnienia relokacji, ale nie bez zastrzeżeń.
Jesteśmy krytycznie nastawieni wobec rozwiązania, którym jest mechanizm przymusowej relokacji. W naszej opinii decyzja odnośnie formy pomocy dla uchodźców należy przede wszystkim do państw członkowskich, które powinny wziąć pod uwagę trzy aspekty: sytuację humanitarną ludzi uciekających przed wojną lub prześladowaniami religijnymi, ich możliwości adaptacyjne w danym społeczeństwie oraz kwestie związane z bezpieczeństwem.
Ponadto zwracamy uwagę, że polski rząd poparł w 2016 r. decyzję o relokacji. To stanowisko nakłada na Polskę odpowiednie zobowiązanie. Polska, jako wiarygodny członek UE i jeden z największych beneficjentów unijnego budżetu, powinna wykazać się solidarnością z pozostałymi krajami członkowskimi.
Oczekujemy również od Komisji, że jeśli w przyszłości ponownie zaistnieje potrzeba pomocy uchodźcom, to nie będzie się ona odbywała w ramach obecnego mechanizmu alokacji.

Palmovo olje in krčenje deževnih gozdov (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) PL

04-04-2017

Dzisiejsze głosowanie jest silnym przesłaniem, że UE, jako trzeci co do wielkości konsument oleju palmowego na świecie, musi wziąć odpowiedzialność za sposób jego produkcji. Nie możemy zapomnieć o skutkach jakie zapotrzebowanie na olej palmowy wywiera na dobrobyt miejscowej ludności i ekosystemów. Powoduje wylesianie, które grozi zaostrzeniem zmian klimatu ze szkodą zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.Komisja Europejska powinna zagwarantować, że tylko olej palmowy pochodzący ze zrównoważonej produkcji będzie sprzedawany w Unii Europejskiej, co umożliwi konsumentom dokonywanie świadomych wyborów.

Osnutek priporočila po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju (B8-0177/2017) PL

04-04-2017

Po kilku miesiącach Parlament Europejski zrobił decydujący krok naprzód w celu osiągnięcia lepszej współpracy na poziomie Unii Europejskiej między producentami samochodów i organami udzielającym homologacji. Najważniejsze jest pogodzenie interesów konsumentów przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej ochrony środowiska. Doszliśmy do porozumienia w celu wzmocnienia zasad zatwierdzania nowych pojazdów na rynku wewnętrznym i uniknięcia kolejnego skandalu. Zapewniliśmy zharmonizowane zasady, surowsze ograniczenia emisji NOx oraz bardziej scentralizowany system kontroli i egzekwowania przepisów.
Bardziej przejrzysty i surowy zestaw zasad doprowadził do zakończenia konfliktu interesów pomiędzy producentami samochodów, organami udzielającymi homologacji tego typu i służbami technicznymi. Będę nadal działał, aby obecny system zapewnił jak najlepszą ochronę konsumentów w UE.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o preprečevanju uporabe svinca

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Zastarano
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Datum predložitve : 03-10-2016
Pretek roka : 03-01-2017
Število podpisnikov : 94 - 04-01-2017

Pisna izjava o izvajanju prihodnje generacije storitev številke za klic v sili 112

06-06-2016 P8_DCL(2016)0059 Zastarano
Zigmantas BALČYTIS Marlene MIZZI Doru-Claudian FRUNZULICĂ Tibor SZANYI Mara BIZZOTTO Bogusław LIBERADZKI Nicola CAPUTO Patricija ŠULIN Liisa JAAKONSAARI Theodoros ZAGORAKIS Dita CHARANZOVÁ
Datum predložitve : 06-06-2016
Pretek roka : 06-09-2016
Število podpisnikov : 53 - 07-09-2016

Pisna izjava o previsokih cenah mobilne telefonije v EU

24-02-2016 P8_DCL(2016)0014 Zastarano
Tibor SZANYI Bogusław LIBERADZKI Tanja FAJON Marlene MIZZI Nicola CAPUTO Hugues BAYET Olga SEHNALOVÁ Andrej PLENKOVIĆ Morten MESSERSCHMIDT Igor ŠOLTES
Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 177 - 25-05-2016

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg