Please fill this field
Eva MAYDELL Eva MAYDELL
Eva MAYDELL

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Članica

Bolgarija - Citizens for European Development of Bulgaria (Bolgarija)

Datum rojstva : , Sofia

8. zakonodajno obdobje Eva MAYDELL

Politične skupine

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Članica

Nacionalne stranke

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bolgarija)

Poslanci

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Namestnica

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
  • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
  • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje izvajali pravila konkurence in zagotavljali pravilno delovanje notranjega trga

21-11-2017 IMCO_AD(2017)608025 PE608.025v02-00 IMCO
Eva MAYDELL

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)

06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857 PE604.857v03-00 IMCO
Eva MAYDELL

MNENJE o evropski pobudi za računalništvo v oblaku

29-11-2016 IMCO_AD(2016)589220 PE589.220v02-00 IMCO
Eva MAYDELL

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

15-03-2019 IMCO_AD(2019)632028 PE632.028v04-00 IMCO
Julia REDA

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oziroma zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES

21-02-2019 IMCO_AD(2019)630406 PE630.406v02-00 IMCO
Igor ŠOLTES

MNENJE o novih programih znanj in spretnosti za Evropo

12-05-2017 IMCO_AD(2017)599673 PE599.673v02-00 IMCO
Maria GRAPINI

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Večje interpelacije

Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) EN

26-03-2019

. – I voted in favour of the report, as the proposed amendments will contribute to strengthening the mechanism for protection of the collective interests of consumers. The mechanism will help reduce unlawful practices, encourage good and responsible business practices, and reduce consumer detriment. We need a stronger mechanism in order to achieve a more effective and efficient way of protecting the collective interests of all consumers.

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) EN

26-03-2019

. – I voted in favour of the protocol, which will allow the Republic of Croatia to become a full party to the EU-Israel Euro-Mediterranean Agreement. This will help continue the good partnership between the EU and the State of Israel and keep promoting cooperation in areas of mutual interest.

Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) EN

26-03-2019

. – I supported the report on discontinuing seasonal changes of time, as the abolition of the seasonal resetting of clocks will help stop the negative impact that seasonal changes of time have on transport, the internal market, agriculture, the energy sector and especially on public health, children and older people being those most affected. In the energy sector, it is no longer possible to perceive any clear benefits from changes of time to keep seasonal changes of time. We need a harmonised time system to guarantee the proper functioning of transport and of the internal market within the EU.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Volunteering EN

31-03-2019 E-001560/2019 Komisija

Demographic issues EN

31-03-2019 E-001559/2019 Komisija

Education EN

31-03-2019 E-001558/2019 Komisija

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

PISNA IZJAVA o šifriranju

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Zastarano
Nicola CAPUTO Victor NEGRESCU Liisa JAAKONSAARI Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Takis HADJIGEORGIOU Eva MAYDELL Brian HAYES Marlene MIZZI Miroslav POCHE Tibor SZANYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Péter NIEDERMÜLLER Alberto CIRIO Maria GRAPINI Doru-Claudian FRUNZULICĂ Claudia ȚAPARDEL Beatrix von STORCH Therese COMODINI CACHIA Lynn BOYLAN Momchil NEKOV Barbara KAPPEL José BLANCO LÓPEZ Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 56 - 13-12-2016

PISNA IZJAVA o elektronskih zdravstvenih zapisih

27-04-2016 P8_DCL(2016)0050 Zastarano
Victor NEGRESCU Françoise GROSSETÊTE Kateřina KONEČNÁ Cristian-Silviu BUŞOI Nessa CHILDERS Giovanni LA VIA Cătălin Sorin IVAN Milan ZVER Ivo VAJGL Eva MAYDELL Philippe DE BACKER Biljana BORZAN Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Piernicola PEDICINI Nicola CAPUTO Brando BENIFEI José BLANCO LÓPEZ Eva KAILI
Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 88 - 28-07-2016

PISNA IZJAVA o evropskem letu podjetništva

11-11-2015 P8_DCL(2015)0065 Zastarano
Emil RADEV Alain LAMASSOURE Antonio TAJANI Paul RÜBIG Othmar KARAS Pablo ZALBA BIDEGAIN Mariya GABRIEL Eva MAYDELL Dita CHARANZOVÁ Martina DLABAJOVÁ Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Ulla TØRNÆS Jana ŽITŇANSKÁ Theresa GRIFFIN Jonás FERNÁNDEZ Helga STEVENS Tom VANDENKENDELAERE
Datum predložitve : 11-11-2015
Pretek roka : 11-02-2016
Število podpisnikov : 218 - 12-02-2016

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg