Amelia ANDERSDOTTER
Amelia ANDERSDOTTER
Sverige

Född : , Uppsala

7:e valperioden Amelia ANDERSDOTTER

Politiska grupper

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Sverige)

Ledamot

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Suppleant

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för internationell handel
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontrollutskottet
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen

all-activities

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över en strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik

20-09-2012 INTA_AD(2012)492658 PE492.658v02-00 INTA
Amelia ANDERSDOTTER

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av fordonsbaserade e-callsystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE522.901v03-00 ITRE
Adina VĂLEAN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596 PE519.596v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE519.838v02-00 ITRE
Adina VĂLEAN

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Frågor till presidiet, talmanskonferensen och kvestorerna

Ledamöterna kan lämna in frågor till talmannen som rör presidiets, talmanskonferensens eller kvestorernas utförande av sina respektive uppgifter. Artikel 32.2

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Svar på frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Svar på ledamöternas frågor till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om främjande av social inkludering och bekämpande av all slags diskriminering på arbetsmarknaden

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Bortfaller
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Ingiven : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal undertecknare : 75 - 17-04-2014

SKRIFTLIG FÖRKLARING par bērnu un viņu tiesību aizsardzību saistībā ar interneta vārdtelpu, kuras mērķgrupa ir bērni

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Bortfaller
Tanja FAJON Cristiana MUSCARDINI Jan BŘEZINA Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Maria da Graça CARVALHO Milan ZVER Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Amelia ANDERSDOTTER
Ingiven : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal undertecknare : 230 - 10-12-2013

Förklaringar

Alla förklaringar nedan har undertecknats av ledamoten, även om underskriften inte syns i onlinekopian.