Eric ANDRIEU Eric ANDRIEU
Eric ANDRIEU

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Första vice ordförande

Frankrike - Parti socialiste (Frankrike)

Född : , Narbonne

8:e valperioden Eric ANDRIEU

Politiska grupper

 • 01-07-2014 / 10-06-2018 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot
 • 11-06-2018 / 01-07-2019 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Vice ordförande

Nationella partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti socialiste (Frankrike)

Ordförande

 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel

Vice ordförande

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Ledamot

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Utskottsordförandekonferensen

Suppleant

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för internationell handel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
 • 19-01-2017 / 21-11-2018 : Utskottet för internationell handel
 • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Arbetsplan FR

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-032-0000)

Ansvarsfrihet 2017 (debatt) FR

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-439-0000)

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över rekommendationen till rådet om det föreslagna förhandlingsmandatet för handelsförhandlingarna med Australien

05-10-2017 AGRI_AD(2017)608141 PE608.141v02-00 AGRI
Eric ANDRIEU

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över framtiden för livsmedel och jordbruk

26-04-2018 INTA_AD(2018)618230 PE618.230v02-00 INTA
Seán KELLY

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534 PE597.534v02-00 AGRI
Elisabeth KÖSTINGER

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

04-05-2017 INTA_AD(2017)589228 PE589.228v02-00 INTA
Jarosław WAŁĘSA

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer

Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Europeiska havs- och fiskerifonden (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) FR

04-04-2019

Je me félicite de l’adoption de notre amendement visant à ce que 25 % du budget des aides européennes soit alloué au soutien à la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins.
Je dénonce, en revanche, le vote de la majorité conservatrice et libérale du Parlement européen qui a empêché l’adoption de l’amendement du groupe S&D visant à ce que les fonds alloués au suivi et au contrôle des activités de pêche et à la collecte de données soient augmentés de 15 % à 25 %.
Alors que la feuille de route internationale est extrêmement claire, plusieurs députés menés par le rapporteur du texte, Gabriel Mato (PPE, Espagne), ont ré-autorisé des subventions à la construction de bateaux de pêche qui étaient pourtant interdites par l’Union européenne depuis 2005! La délégation socialiste française s’est opposée à ces amendements.
De même, les eurodéputés socialistes ont voté contre les subventions destinées à augmenter la capacité de pêche (construction de nouveaux navires et ports de pêche, remplacement des moteurs...), contre les critères subjectifs retenus dans la définition de la «petite pêche côtière». Nous avons soutenu les amendements visant à accroître la transparence sur l’utilisation des aides européennes dans les États membres.

Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) FR

14-02-2019

Nous nous réjouissons de l’adoption de ce texte car l'Union réduit la bureaucratie et les obstacles juridiques pour les régions transfrontalières dans le but de créer des emplois et propose des projets pour les citoyens. Cela devrait conduire à une cohésion sociale, territoriale et économique.

Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (A8-0198/2018 - Franck Proust) FR

14-02-2019

J’ai voté en faveur de ce texte car notre groupe se félicite des investissements étrangers directs dans l'Union, qui contribuent à la création d'emplois et à la croissance. L'Union doit toutefois être en mesure d'agir lorsque les investissements étrangers directs soutenus par un État dans l'Union ne fonctionnent pas selon des considérations de marché, mais mettent en œuvre une stratégie industrielle nationale visant à prendre des participations dans des infrastructures et technologies critiques et à transférer le savoir-faire hors de l'Union. Treize des 28 États membres de l'Union ont mis en place des processus nationaux de dépistage. Un mécanisme européen de coopération en matière d'examen analytique des IDE permettra d'échanger des informations sur les IDE en cours, d'accroître la sécurité juridique et la transparence, et de mieux analyser les tendances en la matière.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution

Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Förslag till unionsakt

En ledamot får anmoda kommissionen att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt (en ny rättsakt eller ändring av en befintlig rättsakt). Artikel 47

Skriftlig förklaring FÖRSLAG TILL UNIONSRÄTTSAKT om förstärkning av jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan

01-06-2017 B8-0303/2017

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om främjande av ekologiska produkter i matsalar

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Bortfaller
Eric ANDRIEU Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Edouard MARTIN Marco ZULLO Martin HÄUSLING Viorica DĂNCILĂ Zbigniew KUŹMIUK Daniel BUDA
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 75 - 25-01-2017

Skriftlig förklaring om reglering av bredband

12-09-2016 P8_DCL(2016)0091 Bortfaller
Michela GIUFFRIDA Andrea COZZOLINO Stefano MAULLU Salvatore CICU Alfred SANT Raffaele FITTO Marlene MIZZI Takis HADJIGEORGIOU Theodoros ZAGORAKIS Eric ANDRIEU Patricija ŠULIN
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 63 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om det akuta behovet av att öka interventionspriserna för att stoppa krisen inom mejerisektorn

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Bortfaller
José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Paolo DE CASTRO Isabelle THOMAS Clara AGUILERA Esther HERRANZ GARCÍA Francisco José MILLÁN MON Izaskun BILBAO BARANDICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Stanislav POLČÁK Daniel BUDA Jonás FERNÁNDEZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ricardo SERRÃO SANTOS Fernando RUAS Carlos COELHO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Nuno MELO Sofia RIBEIRO José Manuel FERNANDES Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ Eric ANDRIEU Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Gabriel MATO Pablo ZALBA BIDEGAIN
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 58 - 13-12-2016

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg