Luděk NIEDERMAYER Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Tjeckien - TOP 09 a Starostové (Tjeckien)

Född : , Brno

Skriftliga förklaringar Luděk NIEDERMAYER

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A9-0124/2020 - José Gusmão) CS

10-07-2020

Podpořil jsem zprávu k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států. Jsem přesvědčen, že integrované hlavní směry by měly být základem pro doporučení pro jednotlivé země, která může Rada členským státům podat. Členské státy by měly plně využívat Evropského sociálního fondu plus a dalších fondů Unie, včetně Fondu pro spravedlivou transformaci a Programu InvestEU, s cílem podpořit zaměstnanost, sociální investice, sociální začlenění, přístupnost, příležitosti pro prohlubování dovedností a změnu kvalifikace pracovních sil, celoživotní učení a vysoce kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu pro všechny, včetně digitální gramotnosti a dovedností. I když jsou integrované hlavní směry určeny členským státům a Unii, měly by se provádět ve spolupráci se všemi státními, regionálními a místními orgány, do níž by se měly intenzivně zapojovat parlamenty, jakož i sociální partneři a zástupci občanské společnosti.

En övergripande EU-strategi för energilagring (A9-0130/2020 - Claudia Gamon) CS

10-07-2020

Podpořil jsem usnesení, které vyzývá Komisi, aby vypracovala komplexní strategii pro skladování energie s cílem umožnit transformaci na vysoce energeticky účinné hospodářství založené na obnovitelných zdrojích energie, přičemž zohlední všechny dostupné i tržně orientované technologie a zachová si technologicky neutrální přístup v zájmu zajištění rovných podmínek. Domnívám se, že tato strategie by měla určit nezbytná opatření ke zlepšení přeshraničních propojení a koordinace, snížení regulační zátěže pro vstup na trh a zlepšení přístupu ke kapitálu, dovednostem a surovinám pro technologie skladování energie za účelem posílení konkurenceschopnosti evropského trhu a průmyslu.

Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer (B9-0122/2020) CS

10-07-2020

Podpořil jsem usnesení o nařízení TEN-E určujícím prioritní koridory a prioritní tematické oblasti transevropské energetické infrastruktury a poskytujícím pokyny pro výběr projektů společného zájmu. Nařízení TEN-E stanoví, že projekty společného zájmu mohou získat finanční podporu z Nástroje pro propojení Evropy a využívat zjednodušených povolovacích postupů a zvláštní regulace, která jim umožní přístup k mechanismům a pobídkám přeshraničního přidělování nákladů, a že mohou mít přínos ze zvýšené transparentnosti. Komise by proto měla nejpozději do konce roku 2020 předložit návrh na revizi hlavních směrů TEN-E, která zohlední především cíle Unie v oblasti energetiky a klimatu stanovené pro rok 2030, dlouhodobý závazek Unie k dekarbonizaci a zásadu „energetická účinnost v první řadě“.

Kemikaliestrategin för hållbarhet (B9-0222/2020) CS

10-07-2020

Podpořil jsem zprávu, podle které by nová strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek měla být založena na spolehlivých a aktuálních vědeckých důkazech a měla by zohledňovat rizika, které představují endokrinní disruptory, nebezpečné chemické látky v dovážených výrobcích, kombinované účinky různých chemických látek a vysoce perzistentní chemické látky, a podle které by následná regulační opatření týkající se jiných než odborných otázek (např. určení nebezpečnosti a klasifikace nebezpečnosti) měla být doprovázena posouzením dopadu a měla by zohledňovat podněty příslušných zúčastněných stran. Je proto třeba odstranit veškeré nedostatky a slabiny právních předpisů EU o chemických látkách, a tak přispět k rychlému nahrazení látek vzbuzujících mimořádné obavy a dalších nebezpečných chemických látek, včetně endokrinních disruptorů.

En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid (B9-0207/2020) CS

10-07-2020

Podpořil jsem usnesení, které mimo jiné vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že mnohé členské státy nedodržely lhůtu pro provedení páté směrnice o boji proti praní peněz do 20. ledna 2020 a příslušné lhůty pro registry skutečných majitelů v případě společností a jiných právnických osob do 10. ledna 2020 pro svěřenské fondy a podobná právní uspořádání. Mrzí mě, že jedním z těchto států je i Česká republika, kde můžeme pozorovat zjevný záměr vlády předložit a nechat schválit prováděcí zákon v podobě vyhovující soukromým obchodním zájmům premiéra Babiše bez ohledu na požadavky a cíle páté směrnice.

EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (RC-B9-0216/2020) CS

10-07-2020

Podpořil jsem usnesení, za jehož nejdůležitější součást považuji výzvu Komisi, aby navrhla vytvoření evropského mechanismu pro přijímání opatření ve zdravotnictví (EHRM), který by reagoval na všechny typy zdravotních krizí, posílil operační koordinaci na úrovni EU a sledoval vytváření strategických zásob léků a zdravotnického vybavení a jejich distribuci a zajistil jejich řádné fungování. Pro řízení mechanismu EHRM by mělo být vytvořeno oddělení pro zvládání zdravotních krizí, které by řídili komisař pro zdraví a komisař pro řešení krizí a které by podporovalo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, agentura EMA a panel odborníků, přičemž toto oddělení by mělo mít k dispozici krizový pandemický plán, který by zajistil koordinovanou reakci.

Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 (A9-0081/2020 - David Cormand) CS

09-07-2020

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné zdůrazňuje potřebu naléhavých opatření k transformaci evropských ekonomik a ke zmírnění sociálního a hospodářského dopadu krize COVID-19 a zdůrazňuje v této souvislosti úlohu, kterou má EIB sehrávat při podpoře hospodářství EU prostřednictvím Evropského záručního fondu, revidovaného programu InvestEU, mechanismu pro spravedlivou transformaci a nástroje na podporu solventnosti. Jsem přesvědčen, že tato úloha je obzvláště důležitá pro malé a střední podniky a odvětví, která jsou důsledky krize nejvíce zasažena. EIB by proto měla naplnit svůj závazek a uvést všechna svá opatření do souladu s cílem EU, jímž je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018 (A9-0118/2020 - Bas Eickhout) CS

09-07-2020

Podpořil jsem zprávu, jejíž součástí je i vyjádření přesvědčení, že nová úvěrová politika EIB v oblasti energetiky je výrazným zlepšením, zejména pokud jde o rozhodnutí ukončit ke konci roku 2021 poskytování úvěrů na projekty v oblasti energie z fosilních paliv, z nějž si mohou vzít ostatní banky příklad. Je také zdůrazněna potřeba zajistit, aby využívání zdrojů energie, jako je zemní plyn, a jejich následné financování bylo v souladu s cílem dosáhnout klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. Při příležitosti provedení přezkumu úvěrové politiky v oblasti energetiky na začátku roku 2022 by mělo dojít k uvedení této politiky do souladu s evropskou taxonomií udržitelného financování.

Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018 (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs) CS

09-07-2020

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné připomíná požadavky na transparentnost v rámci SZP a politiky soudržnosti, které ukládají odpovědným orgánům členských států povinnost vést veřejně přístupný seznam konečných příjemců, a vyzývá členské státy, aby tyto údaje zveřejňovaly v jednotném strojově čitelném formátu a aby zajistily interoperabilitu informací. Plně souhlasím s výzvou Komisi, aby tyto údaje shromažďovala a agregovala a aby zveřejňovala seznamy největších příjemců z každého fondu v každém členském státě.

Internationella och inhemska bortföranden av barn från EU i Japan (B9-0205/2020) CS

08-07-2020

Podpořil jsem usnesení, které reaguje na narůstající počet nevyřešených případů únosů dítěte jedním z rodičů, kdy jeden z rodičů je občanem EU a druhý je japonským občanem. Případy únosů dětí přitom vyžadují rychlý postup vzhledem k tomu, že uplývající čas může mít dlouhodobé negativní důsledky pro dítě a pro budoucí vztahy mezi dítětem a opuštěným rodičem. Vítám proto závazek Komise zmiňovat tuto problematiku na všech možných fórech, včetně smíšeného výboru, v rámci dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem a vyzývám místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie, aby tuto problematiku zařadil na program příštího zasedání pořádaného v rámci dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg