Petras AUŠTREVIČIUS Petras AUŠTREVIČIUS
Petras AUŠTREVIČIUS

Renew Europe Group

Ledamot

Litauen - Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Litauen)

Född : , Vilnius

8:e valperioden Petras AUŠTREVIČIUS

Politiska grupper

 • 01-07-2014 / 04-11-2014 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Vice ordförande
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Litauen)

Ordförande

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

Ledamot

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsordförandekonferensen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Suppleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för regional utveckling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för regional utveckling

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

BETÄNKANDE om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien

15-10-2018 A8-0322/2018 PE622.300v02-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

BETÄNKANDE om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer

29-06-2017 A8-0246/2017 PE601.131v02-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget

22-11-2018 AFET_AD(2018)627713 PE627.713v04-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

11-04-2017 AFET_AD(2017)599716 PE599.716v02-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014

21-01-2019 REGI_AD(2019)629617 PE629.617v02-00 REGI
Ivana MALETIĆ

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina

16-05-2018 AFET_AD(2018)620988 PE620.988v02-00 AFET
Michael GAHLER

YTTRANDE över kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet

11-10-2016 AFET_AD(2016)585433 PE585.433v02-00 AFET
Pier Antonio PANZERI

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer

Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Större interpellationer

Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) EN

12-12-2018

I have supported the EU budget for 2019, its commitment appropriations are for 2019 total equals EUR 165.8 billion and in payment appropriations total EUR 148.2 billion. The main priorities among others are the youth, boosting employment and tackling migration. I think it is very important that EUR 490 million are foreseen for Erasmus + programmes and to encourage innovation. I believe that it reflects current EU priorities and that a good compromise has been reached.

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (A8-0392/2018 - David McAllister) EN

12-12-2018

The European Union today is facing a huge number of global and security challenges on the international scene – from interstate conflicts and terrorism to hybrid warfare and cyber-attacks. These are challenges that cannot be overcome by any single Member State. The EU should follow its responsibility to safeguard its own security, bring more confidence and credibility to its own external policy and embrace its role as a global player seeking peace and human development worldwide. This is what our citizens expect from us and what our partners demand.

Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (A8-0400/2018 - Yana Toom) EN

11-12-2018

There is no doubt that digital skills will become the basis of our near future and digital education will play a key role in this regard. It will bring new opportunities as well as new challenges for economic growth, our daily lives and education systems. Unfortunately, the European education scheme currently does not have a mandatory basis for evaluating digital skills. Moreover, there is a huge difference in using technology in class across European Union Member States. Therefore, there is a high and essential demand for the development of an EU-wide strategy for education in digital skills and for the setting of common goals for reaching a given level of digital competence. Thus, I welcome and support this resolution, and my vote was in favour.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution

Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om bevarande av minnet av offren för förintelsen och stöd till inrättandet av Babi Yar Holocaust Memorial Center

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Bortfaller
Ioan Mircea PAŞCU Frédérique RIES Bas BELDER Charles TANNOCK Rebecca HARMS Hannu TAKKULA Boris ZALA Janusz ZEMKE Petras AUŠTREVIČIUS Michał BONI
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 135 - 13-03-2017

SKRIFTLIG FÖRKLARING om behovet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för att stödja regional tillgänglighet

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Bortfaller
Renaud MUSELIER Jill EVANS Pascal ARIMONT Inés AYALA SENDER Younous OMARJEE Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Derek VAUGHAN Milan ZVER Keith TAYLOR Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ István UJHELYI Fernando RUAS Merja KYLLÖNEN Ivan JAKOVČIĆ Petras AUŠTREVIČIUS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Iskra MIHAYLOVA
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 106 - 13-03-2017

SKRIFTLIG FÖRKLARING om att underlätta regionala och lokala myndigheters tillgång till europeiska struktur- och investeringsfonder

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Bortfaller
Jozo RADOŠ Hannu TAKKULA Nedzhmi ALI Pavel POC Brian HAYES Dubravka ŠUICA Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Petras AUŠTREVIČIUS Franc BOGOVIČ Patricija ŠULIN
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 58 - 13-12-2016

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg