Maria ARENA : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti Socialiste (Belgien)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för internationell handel
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för internationell handel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Suppleant 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 17-09-2014 / 17-01-2017 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen  
- FEMM_AD(2018)623821 -  
-
FEMM 
YTTRANDE över öppen och ansvarstagande förvaltning av naturresurser i utvecklingsländer: skogarna  
- INTA_AD(2018)616682 -  
-
INTA 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över läget avseende debatten om Europas framtid  
- INTA_AD(2018)627014 -  
-
INTA 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi  
- FEMM_AD(2018)616843 -  
-
FEMM 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer 
Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om behovet av ett ansvarsfullt agerande från företagens sida i samband med investeringar i utvecklingsländer  
- P8_DCL(2016)0133 - Bortfaller  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 103 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om obetald praktik av dålig kvalitet  
- P8_DCL(2016)0031 - Bortfaller  
Siôn SIMON , Maria ARENA , Brando BENIFEI , Sylvie GUILLAUME , Edouard MARTIN , Evelyn REGNER , Jutta STEINRUCK , Tamás MESZERICS , Laura AGEA , Tiziana BEGHIN  
Ingiven : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal undertecknare : 146 - 12-07-2016
Skriftlig förklaring om att skänka osålda användbara livsmedel till välgörenhet  
- P8_DCL(2015)0061 - Godkänd av en majoritet  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Ingiven : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Datum för antagande : 14-01-2016
Förteckning över undertecknare : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Antal undertecknare : 388 - 15-01-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  15G305
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T12044
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadress 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 15G305
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: