Hans JANSEN Hans JANSEN
Hans JANSEN
Nederländerna

Född : , Amsterdam

Död :

8:e valperioden Hans JANSEN

Politiska grupper

  • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Grupplösa

Nationella partier

  • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Partij voor de Vrijheid (Nederländerna)

Ledamot

  • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Utskottet för utveckling
  • 14-07-2014 / 05-05-2015 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

Suppleant

  • 01-07-2014 / 05-05-2015 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 14-07-2014 / 05-05-2015 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution

Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om erkännande av folkmordet på kristna i världen och inrättande av Europeiska dagen mot förföljelse och diskriminering av kristna i världen

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Bortfaller
Mara BIZZOTTO Sylvie GODDYN Mario BORGHEZIO Anna ZÁBORSKÁ Matteo SALVINI Louis ALIOT Daciana Octavia SÂRBU Aldo PATRICIELLO Georg MAYER Zigmantas BALČYTIS Milan ZVER Norbert ERDŐS Marie-Christine ARNAUTU Mireille D'ORNANO Aymeric CHAUPRADE Mylène TROSZCZYNSKI Nicolas BAY Joëlle MÉLIN Sophie MONTEL Jean-François JALKH Dominique BILDE Remo SERNAGIOTTO Enrico GASBARRA Nicola CAPUTO Ignazio CORRAO Gianluca BUONANNO Karol KARSKI Stanisław OŻÓG Gerolf ANNEMANS Hans JANSEN
Ingiven : 27-04-2015
Frist : 27-07-2015
Antal undertecknare : 112 - 28-07-2015

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.