Karin JÖNS Karin JÖNS
Karin JÖNS
Tyskland

Född : , Kiel

6:e valperioden Karin JÖNS

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Ledamot

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 15-09-2004 / 31-01-2007 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan och EU-Uzbekistan samt förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 01-02-2007 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 14-03-2007 / 23-05-2007 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

all-activities

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009

11-09-2008 EMPL_AD(2008)407741 PE407.741v02-00 EMPL
Karin JÖNS

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om behovet av en övergripande strategi för att bekämpa cancer

21-05-2007 P6_DCL(2007)0052 Antagen
Antonios TRAKATELLIS Karin JÖNS Françoise GROSSETÊTE Philippe BUSQUIN Adamos ADAMOU
Ingiven : 21-05-2007
Frist : 27-09-2007
Datum för antagande : 11-10-2007
Förteckning över undertecknare : P6_TA(2007)0434
Antal undertecknare : 435 - 27-09-2007

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.