Tilly METZ Tilly METZ
Tilly METZ

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Luxemburg - Déi Gréng - Les Verts (Luxemburg)

Född : , Luxembourg

8:e valperioden Tilly METZ

Politiska grupper

  • 20-06-2018 / 01-07-2019 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

  • 20-06-2018 / 01-07-2019 : Déi Gréng - Les Verts (Luxemburg)

Ledamot

  • 02-07-2018 / 01-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 02-07-2018 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Indien
  • 24-10-2018 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen

Suppleant

  • 26-06-2018 / 01-07-2019 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 26-06-2018 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
  • 05-09-2018 / 01-07-2019 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  • 24-10-2018 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

InvestEU (debatt) FR

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-719-0000)

Djurskyddsregler inom vattenbruket (debatt) FR

14-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-14(4-308-0000)

Skydd av djur under transport inom och utanför EU (debatt) DE

14-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-14(4-033-0000)

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826

04-12-2018 ITRE_AD(2018)627879 PE627.879v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027

07-11-2018 IMCO_AD(2018)627039 PE627.039v02-00 IMCO
Evelyne GEBHARDT

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg