Jessica POLFJÄRD Jessica POLFJÄRD
Jessica POLFJÄRD

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Sverige - Moderaterna (Sverige)

Född : , Västerås

Hem Jessica POLFJÄRD

Vice ordförande

D-MX
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant

ECON
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
DEEA
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Senaste aktiviteter

OPINION on the European Forest Strategy - The Way Forward EN

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Yttranden i egenskap av föredragande
Jessica POLFJÄRD

Riktlinjer för budgeten för 2021 – avsnitt III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou)

19-06-2020
Skriftliga förklaringar

Riktlinjer för budget 2021 A9-0110/2020
Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Turism och transport under 2020 och därefter (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020)

19-06-2020
Skriftliga förklaringar

Turism -B9-0166/2020
Moderaterna stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna efter coronakrisen, eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att snabbt och tryggt kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och resor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan och stärka konkurrenskraften. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stödjer däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg