Jessica POLFJÄRD Jessica POLFJÄRD
Jessica POLFJÄRD

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Sverige - Moderaterna (Sverige)

Född : , Västerås

Hem Jessica POLFJÄRD

Vice ordförande

D-MX
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant

ECON
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
DEEA
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Senaste aktiviteter

Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (B9-0091/2020)

12-02-2020
Skriftliga förklaringar

. – Vi röstade nej till invändningen mot kommissionens delegerade akt om unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse, som fastslår 151 energiprojekt berättigade till EU-finansiering (varav 68 % el, 21 % gas, 11 % övriga). Projekten är av gemensamt intresse givet att de bidrar till färdigställandet av energiunionen, exempelvis genom ökad sammanlänkning, ökat oberoende gentemot tredje land samt effektivare resursutnyttjande. Moderaterna ser positivt på att antalet gasprojekt har minskat betydligt jämfört med föregående förteckning men understryker samtidigt att riktlinjerna för hur förteckningen fastställs snarast bör uppdateras i linje med EU:s klimat- och miljöpolitiska ramverk.

En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen (B9-0090/2020, B9-0092/2020)

12-02-2020
Skriftliga förklaringar

. – Vi stödde denna resolution som sätter riktlinjer för en europeisk strategi för att avskaffa all kvinnlig könsstympning. I ett ändringsförslag röstade vi för att de som gjort sig skyldiga till kvinnlig könsstympning ska utvisas. Vi står bakom detta under förutsättning att det inte rör medborgare i den egna staten och att utvisningen sker som följd av lagakraftvunnen dom om det grova brott som kvinnlig könsstympning utgör.

Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (B9-0098/2020)

12-02-2020
Skriftliga förklaringar

. – När Storbritannien nu har lämnat Europeiska unionen vill vi se en så nära framtida relation som möjligt. Storbritannien har varit en viktig bundsförvant i EU-samarbetet, är Sveriges sjunde största exportpartner och 100 000 svenskar bor i landet.
I förhandlingarna om de framtida handelsrelationerna vill vi att kommissionen utgår från prioriteringar som bygger på nyligen slutna, ambitiösa frihandelsavtal och inkluderar regler om tjänster och dataflöden, så att svenska företag fortsatt kan exportera till Storbritannien. Krav på en jämn spelplan ska vara proportionerliga mot djupet i de ekonomiska delarna av avtalet och inte mer långtgående än de är för andra handelspartners. Givet våra gemensamma säkerhetsutmaningar anser vi det viktigt att värna ett utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med Storbritannien och samrådsmekanismer inom exempelvis sanktionspolitiken. Av liknande skäl bör vi sträva efter samarbetsarrangemang inom brottsbekämpning och informationsutbyte.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg