Jessica POLFJÄRD Jessica POLFJÄRD
Jessica POLFJÄRD

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Sverige - Moderaterna (Sverige)

Född : , Västerås

Skriftliga förklaringar Jessica POLFJÄRD

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A9-0124/2020 - José Gusmão)

10-07-2020

Moderaterna anser att kommissionens förslag till riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken i grunden är bra. Därför röstade vi mot de ändringar som Europaparlamentet föreslog, som skulle urholka det nationella självbestämmandet, innebära mer statliga interventioner på arbetsmarknaden och påverka ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen.

EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (RC-B9-0216/2020)

10-07-2020

Spridningen av det nya coronaviruset och covid-19 har visat på behovet av ett starkare och mer effektivt europeiskt samarbete när det gäller gränsöverskridande hot mot folkhälsan. Därför röstade Moderaterna för resolutionen, som lyfte behovet av ett sådant samarbete och även framhäver en rad områden där vi behöver göra mer inom EU, såsom insatser mot antibiotikaresistens och bristen på läkemedel. Samtidigt vill vi vara tydliga med att sjukvård först och främst ska förbli en nationell behörighet. Därför bör gemensamt agerande på europeisk nivå främst handla om att stärka samordningen inom EU och komplettera medlemsländernas eget agerande där detta är nödvändigt och har ett mervärde. Vi välkomnar därför resolutionens övergripande ambition, men har bland annat valt att rösta emot uppmaningar till lagstiftning om gemensamma standarder för sjukvård inom EU samt ett förslag om en separat fond för att stärka medlemsländers sjukvård, då detta är något som bör göras på nationell nivå.

Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (A9-0111/2020 - Younous Omarjee)

08-07-2020

Moderaterna är emot ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga som helhet, bland annat eftersom resultaten vad gäller att bekämpa ungdomsarbetslöshet varit mycket begränsade. Moderaterna valde dock att lägga ned sina röster i den här omröstningen då den gällde en förordningsändring till följd av ett redan fattat budgetbeslut.

Riktlinjer för budgeten för 2021 – avsnitt III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou)

19-06-2020

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Turism och transport under 2020 och därefter (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020)

19-06-2020

Moderaterna stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna efter coronakrisen, eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att man snabbt och tryggt ska kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och resor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan och stärka konkurrenskraften. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stöder däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020)

19-06-2020

Moderaterna röstade för den gemensamma resolutionen för att markera mot och ta avstånd från främlingsfientlighet och rasism. Black Lives Matter-demonstrationerna har på kort tid blivit en global rörelse för att manifestera alla människors lika värde, och kritiken mot polisvåldet i USA är berättigad. Att George Floyds död väcker avsky är självklart. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sverige och Europa inte har samma historia av rasism inom rättsväsendet som USA har. Det är också centralt att tydligt ta avstånd från de problem och det våld som varit kopplat till den senaste tidens demonstrationer. Vissa demonstranter har förstört privat egendom, brukat våld mot polisen och vandaliserat statyer. Därför röstade Moderaterna ja till ett antal ändringsförslag som syftade till att lyfta fram även dessa perspektiv i resolutionen. Det bör även understrykas att den pågående pandemin gör det högst olämpligt att anordna stora demonstrationer i dagsläget.

Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen)

18-06-2020

Moderaterna vill se ett omfattande avtal mellan EU och Storbritannien, baserat på konstruktivitet och flexibilitet från båda parter. Vi vill undvika att ett avtal inte ingåtts vid övergångsperiodens slut, då Storbritannien är en viktig partner för både Sverige och EU gällande handel och säkerhet. Vi vill därför att EU i detta läge undviker att sätta upp nya röda linjer eller icke konstruktiva villkor utan vilka EU inte vill gå med på ett avtal. Vi stöttar inte heller nyttjandet av handelssanktioner för bestämmelser om hållbar utveckling. Handelsavtalet bör bygga på tidigare, ambitiösa frihandelsavtal, och bestämmelser om konkurrens på lika villkor bör vara proportionerliga mot den ekonomiska integration som avtalet skapar. Vi uppmanar parterna att förhandla även om samarbete inom utrikesfrågor, säkerhet och försvar.

Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin)

18-06-2020

Moderaterna har röstat för initiativbetänkandet om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik. Vi stöder en konkurrenspolitik som är välbalanserad och rättvis och som inte missgynnar vissa medlemsländer. För oss är det emellertid viktigt att nya EU-skatter inte införs, som förslag om bolagsskattebaser. Enhälligheten i rådet vad gäller skattefrågor måste därför värnas. Vi är också emot överimplementering av redan antagen lagstiftning.

Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (B9-0091/2020)

12-02-2020

. – Vi röstade nej till invändningen mot kommissionens delegerade akt om unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse, som fastslår 151 energiprojekt berättigade till EU-finansiering (varav 68 % el, 21 % gas, 11 % övriga). Projekten är av gemensamt intresse givet att de bidrar till färdigställandet av energiunionen, exempelvis genom ökad sammanlänkning, ökat oberoende gentemot tredje land samt effektivare resursutnyttjande. Moderaterna ser positivt på att antalet gasprojekt har minskat betydligt jämfört med föregående förteckning men understryker samtidigt att riktlinjerna för hur förteckningen fastställs snarast bör uppdateras i linje med EU:s klimat- och miljöpolitiska ramverk.

En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen (B9-0090/2020, B9-0092/2020)

12-02-2020

. – Vi stödde denna resolution som sätter riktlinjer för en europeisk strategi för att avskaffa all kvinnlig könsstympning. I ett ändringsförslag röstade vi för att de som gjort sig skyldiga till kvinnlig könsstympning ska utvisas. Vi står bakom detta under förutsättning att det inte rör medborgare i den egna staten och att utvisningen sker som följd av lagakraftvunnen dom om det grova brott som kvinnlig könsstympning utgör.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg