Irena JOVEVA Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Renew Europe Group

Ledamot

Slovenien - Lista Marjana Šarca (Slovenien)

Född : ,

Hem Irena JOVEVA

Vice ordförande

D-MK
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien

Ledamot

CULT
Utskottet för kultur och utbildning

Suppleant

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
BECA
Särskilda utskottet för cancerbekämpning
DPAL
Delegationen för förbindelserna med Palestina
DCAS
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Senaste aktiviteter

Europeiska läkemedelsmyndigheten (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) SL

08-07-2021
Skriftliga förklaringar

Glasovala sem za Spremembe Evropskega parlamenta o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepljeni vlogi Evropske agencije za zdravila pri pripravljenosti na krize in kriznem upravljanju na področju zdravil in medicinskih pripomočkov. Posodobljeni mandat za agencijo EMA bo agenciji dal pristojnosti in vire, da se bo bolje pripravila na naslednje izredne razmere na področju javnega zdravja, hkrati pa se bo lotila tekočega vprašanja pomanjkanja zdravil z uvedbo nadzora nad oskrbo in razpoložljivostjo zdravil na nacionalni in evropski ravni.
Pozvali smo k oblikovanju interoperabilne digitalne baze podatkov EU namenjene odkrivanju, napovedovanju in preprečevanju pomanjkanja zdravil. Nova baza podatkov bi trajno olajšala dostop in izmenjavo informacij med Agencijo in ustreznimi nacionalnimi organi. Izkušnje z izvajanjem kliničnih preskušanj med pandemijo so razkrile številne pomanjkljivosti, vključno s podvajanjem prizadevanj, premajhno zastopanostjo pomembnih podskupin prebivalstva v preskušanjih na podlagi spola, starosti, narodnosti ali zdravstvenih spremljajočih bolezni in pomanjkanje sodelovanja med preskušanji. Za izboljšanje tega pozivamo k bolj usklajenim, dobro zasnovanim in preglednim kliničnim preskušanjem.

Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan) SL

08-07-2021
Skriftliga förklaringar

Glasovala sem za Spremembe Evropskega parlamenta o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2030. Osmi okoljski akcijski program bo usmerjal evropsko okoljsko politiko do leta 2030. V zadnjih desetletjih so okoljske politike EU prinesle velike koristi tako za ljudi kot za planet, vendar se Evropa trenutno srečuje z okoljskimi, podnebnimi in trajnostnimi izzivi brez primere. Sem spadajo izguba biotske raznovrstnosti, podnebne spremembe, raba virov in onesnaževanje. Kot odgovor je Evropska komisija 14. oktobra 2020 objavila predlog za 8. okoljski akcijski program, ki podpira okoljske in podnebne cilje evropskega dogovora. Želi zagotoviti dobro počutje vsem, hkrati pa ostati znotraj planetarnih meja. Osmi predlog okoljskega akcijskega programa poziva k dejavnemu sodelovanju vseh zainteresiranih strani na vseh ravneh upravljanja, da se zagotovi učinkovito izvajanje podnebnih in okoljskih zakonov EU. Je podlaga EU za doseganje Agende Združenih narodov do leta 2030 in njenih ciljev trajnostnega razvoja.

Ett nytt europeiskt forskningsområde för forskning och innovation (B9-0370/2021) SL

08-07-2021
Skriftliga förklaringar

Glasovala sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o novem Evropskem razvojnem prostoru (ERP) za raziskave in inovacije. Evropski raziskovalni prostor (ERA) je bil ustanovljen leta 2000 v skladu z Lizbonsko pogodbo kot prizadevanje za oblikovanje enotnega trga za raziskave, inovacije in tehnologijo po vsej EU, da bi do leta 2030 dosegli povprečno porabo za raziskave v višini 3% BDP.
Raziskave so temeljni steber inovacij EU, prihodnje rasti in konkurenčnosti imele bodo tudi pomembno vlogo pri izpolnjevanju zelenih in digitalnih ambicij. Parlament poudarja pomen nenehne in večje podpore raziskavam v Evropi in poziva države članice, naj dosežejo cilj 1,25% BDP za javno financiranje raziskav in razvoja, od tega 5% za skupne evropske programe. Načrti za okrevanje in odpornost so priložnost, da okrepimo svoja prizadevanja na področju raziskav in inovacij. Spodbujanje evropskih raziskav bi prav tako zahtevalo izboljšanje kariere možnosti ter ustvarjanje močnejših sinergij med javnimi raziskavami in zasebnim sektorjem. Zapolniti moramo raziskovalno vrzel v EU in zagotoviti, da bo prosti pretok raziskovalcev in znanja koristil vsem državam članicam. Hkrati v resoluciji opozarjajo, da je načelo akademske svobode temeljni steber novega evropskega raziskovalnega prostora, ki ga je treba spoštovati.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg