Gwendoline DELBOS-CORFIELD Gwendoline DELBOS-CORFIELD
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Vice ordförande

Frankrike - Europe Écologie (Frankrike)

Född : ,

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Gwendoline DELBOS-CORFIELD

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn

31-03-2021 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v04-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

Yttrande över de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2022, avsnitt III – kommissionen

04-03-2021 LIBE_AL(2021)689589 PE689.589v02-00 LIBE
Domènec RUIZ DEVESA

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG om utformningen av politiken för digital utbildning

11-11-2020 FEMM_AD(2020)657431 PE657.431v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

YTTRANDE över genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

YTTRANDE över artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

YTTRANDE över inrättandet av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

YTTRANDE över minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

25-08-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg