Peter POLLÁK
Peter POLLÁK
Slovakien

Född : , Levoca

9:e valperioden Peter POLLÁK

Politiska grupper

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Slovakien)

Vice ordförande

 • 26-09-2019 / 15-07-2024 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Ledamot

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Utskottet för kultur och utbildning

Suppleant

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Utskottet för regional utveckling
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 12-02-2020 / 15-07-2024 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 24-03-2021 / 19-01-2022 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Utskottet för regional utveckling
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

La Hulpe-förklaringen om det sociala Europas framtid (debatt) SK

24-04-2024 P9_CRE-PROV(2024)04-24(3-397-0000)

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt SK

22-04-2024 P9_CRE-REV(2024)04-22(1-207-0000)

Romernas internationella dag – uttalande av talmannen SK

11-04-2024 P9_CRE-REV(2024)04-11(2-066-0000)

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över rapporten om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

07-02-2024 REGI_AD(2024)755040 PE755.040v03-00 REGI
Younous OMARJEE

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, avsnitt III – Europeiska kommissionen

14-02-2022 REGI_AD(2022)700428 PE700.428v03-00 REGI
Irène TOLLERET

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Införlivande av rätten till abort i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna (B9-0205/2024, B9-0207/2024, B9-0208/2024) SK

11-04-2024

Som zástancom života, aj toho počatého, preto som uznesenie nepodporil.

Ändringar av parlamentets arbetsordning för genomförandet av parlamentsreformen ”Parlament 2024” (A9-0158/2024 - Salvatore De Meo) SK

10-04-2024

Pozmeňovacie návrhy rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu som podporil.

Gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen (A8-0171/2018 - Fabienne Keller) SK

10-04-2024

Rozpoznanie potrieb medzinárodnej ochrany už v počiatočnej fáze povedie k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu rozhodovaniu. Je to v záujme členských štátov, ako i samotných žiadateľov. To však predpokladá posilnenie personálnych, technických, ako i finančných kapacít všetkých zainteresovaných subjektov. Návrh som podporil.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till presidiet, talmanskonferensen och kvestorerna

Ledamöterna kan lämna in frågor till talmannen som rör presidiets, talmanskonferensens eller kvestorernas utförande av sina respektive uppgifter. Artikel 32.2

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Svar på frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Svar på ledamöternas frågor till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Förklaringar

Alla förklaringar nedan har undertecknats av ledamoten, även om underskriften inte syns i onlinekopian.