Silvia MODIG
Silvia MODIG
Finland

Född : , Helsingfors

9:e valperioden Silvia MODIG

Politiska grupper

 • 02-07-2019 / 17-12-2020 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot
 • 18-12-2020 / 15-07-2024 : Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL - Ledamot

Nationella partier

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Vasemmistoliitto (Finland)

Ledamot

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien
 • 10-02-2020 / 19-01-2022 : Budgetutskottet
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Budgetutskottet
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Suppleant

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 02-07-2019 / 31-12-2023 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 12-02-2020 / 15-07-2024 : Delegationen för förbindelserna med Palestina
 • 19-06-2020 / 19-12-2021 : Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av den europeiska plattformen för strategisk teknik (STEP) och om ändring av direktiv 2003/87/EG och förordningarna (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 och (EU) 2021/241

03-10-2023 ENVI_AD(2023)753684 PE753.684v01-00 ENVI
Tiemo WÖLKEN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för åtgärder för att stärka Europas ekosystem för tillverkning av nettonollteknikprodukter (rättsakt om nettonollindustrin)

26-09-2023 ENVI_AD(2023)753533 PE753.533v02-00 ENVI
Tiemo WÖLKEN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn

15-06-2023 BUDG_AD(2023)740759 PE740.759v04-00 BUDG
Niclas HERBST

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till presidiet, talmanskonferensen och kvestorerna

Ledamöterna kan lämna in frågor till talmannen som rör presidiets, talmanskonferensens eller kvestorernas utförande av sina respektive uppgifter. Artikel 32.2

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Svar på frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Svar på ledamöternas frågor till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Förklaringar

Alla förklaringar nedan har undertecknats av ledamoten, även om underskriften inte syns i onlinekopian.

Möten

Topical Issues

Ledamot
MODIG Silvia
Datum och plats:
Brussels
Roll:
Ledamot
Möte med:
Suomen Musiikkikustantajat ry Teosto Suomen Musiikintekijät ry Suomen Säveltäjät ry

Soil Monitoring Law

Ledamot
MODIG Silvia
Datum och plats:
Strasbourg
Roll:
Skuggföredragande
Meeting related to procedure:
2023/0232(COD)
Associerat utskott eller delegation - förkortning
ENVI
Möte med:
Association of Finnish Local and Regional Authorities

Waste Framework Directive

Ledamot
MODIG Silvia
Datum och plats:
Brussels
Roll:
Ledamot
Meeting related to procedure:
2023/0234(COD)
Möte med:
Westenergy Oy