Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Tyskland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Född : , Frankfurt/Main

6:e valperioden Michael GAHLER

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Vice ordförande

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för utveckling
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för utveckling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för utrikesfrågor

Ledamot

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Utskottet för utveckling
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 25-09-2006 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Iran
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Iran

Suppleant

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
 • 18-01-2005 / 24-09-2006 : Delegationen för förbindelserna med Iran
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budgetutskottet
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

all-activities

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över halvtidsöversynen av finansieringsramen 2007–2013

24-02-2009 AFET_AD(2009)418133 PE418.133v02-00 AFET
Michael GAHLER

YTTRANDE över demokratisk granskning av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete: erfarenheter hittills och rekommendationer för en översyn

01-12-2008 AFET_AD(2008)409728 PE409.728v02-00 AFET
Michael GAHLER

YTTRANDE över förslaget till budget för Europeiska unionen för budgetåret 2008

12-09-2007 AFET_AD(2007)390579 PE390.579v02-00 AFET
Michael GAHLER

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg