Jerzy BUZEK Jerzy BUZEK
Jerzy BUZEK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Född : , Śmiłowice

8:e valperioden Jerzy BUZEK

Politiska grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polen)

Ordförande

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 15-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottsordförandekonferensen
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Ledamot

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 07-07-2014 / 14-07-2014 : Utskottsordförandekonferensen
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottsordförandekonferensen

Suppleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2019-2020) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation

12-07-2018 A8-0258/2018 PE618.359v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över interimsbetänkandet om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt med avseende på en överenskommelse

10-10-2018 ITRE_AD(2018)625481 PE625.481v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018

10-10-2017 ITRE_AD(2017)606112 PE606.112v03-00 ITRE
Jerzy BUZEK

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

23-06-2017 ITRE_AD(2017)597748 PE597.748v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg