Laima Liucija
ANDRIKIENĖ

Yttranden i egenskap av föredragande - 8:e valperioden Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014

01-06-2017 AFET_AD(2017)601073 PE601.073v02-00 AFET
Laima Liucija ANDRIKIENĖ