Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ordförande

Spanien - Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Född : , Baracaldo

6:e valperioden Iratxe GARCÍA PÉREZ

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Ledamot

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 15-09-2004 / 27-10-2004 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (medräknat Libyen)
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för EU-Medelhavsområdet
 • 28-10-2004 / 31-12-2006 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Bulgarien
 • 28-10-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för regional utveckling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för regional utveckling
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (medräknat Libyen)

Suppleant

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

all-activities

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över grönboken om TEN-T-politikens framtid

13-02-2009 REGI_AD(2009)418034 PE 418.034v02-00 REGI
Iratxe GARCÍA PÉREZ

YTTRANDE över en gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg

12-02-2009 FEMM_AD(2009)418283 PE 418.283v02-00 FEMM
Iratxe GARCÍA PÉREZ

YTTRANDE över problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen ska mötas

02-06-2008 REGI_AD(2008)404481 PE 404.481v02-00 REGI
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg