Dariusz ROSATI Dariusz ROSATI
Dariusz ROSATI
Polen

Född : , Radom

8:e valperioden Dariusz ROSATI

Politiska grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polen)

Ordförande

 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina

Ledamot

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • 19-01-2017 / 31-01-2017 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegationsordförandekonferensen
 • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Suppleant

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Budgetutskottet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt

08-09-2015 ECON_AD(2015)560918 PE560.918v04-00 ECON
Peter SIMON

YTTRANDE över effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik på offentlig-privata partnerskap

07-05-2015 IMCO_AD(2015)549366 PE549.366v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer

Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om skillnader i fråga om sammansättning och kvalitet hos produkter som säljs på den östliga respektive västliga marknaden i EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Bortfaller
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Ingiven : 09-05-2016
Frist : 09-08-2016
Antal undertecknare : 141 - 28-07-2016

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.