Bernat JOAN i MARÍ Bernat JOAN i MARÍ
Bernat JOAN i MARÍ
Spanien

Född : , Sant Jordi (Eivissa-Balears)

6:e valperioden Bernat JOAN i MARÍ

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 18-06-2007 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-2004 / 18-06-2007 : Europa de los Pueblos (Spanien)

Vice ordförande

 • 15-09-2004 / 18-06-2007 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Ledamot

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 31-01-2007 / 18-06-2007 : Utskottet för kultur och utbildning

Suppleant

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för utveckling
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (medräknat Libyen)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för utveckling
 • 31-01-2007 / 18-06-2007 : Utskottet för utveckling
 • 15-03-2007 / 18-06-2007 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

BETÄNKANDE om en ny ramstrategi för flerspråkighet

23-10-2006 A6-0372/2006 PE374.485v03-00 CULT
Bernat JOAN i MARÍ

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Småslakterier

12-04-2007 E-2149/2007 Kommissionen

Import av citrusfrukt

05-03-2007 E-1290/2007 Kommissionen

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om förföljelsen av bahaierna i Iran

31-01-2007 P6_DCL(2007)0008 Bortfaller
Jo LEINEN Frédérique RIES Erik MEIJER Bernat JOAN i MARÍ
Ingiven : 31-01-2007
Frist : 30-04-2007
Antal undertecknare : 264 - 30-04-2007

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.