Kati PIRI Kati PIRI
Kati PIRI

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Vice ordförande

Nederländerna - Partij van de Arbeid (Nederländerna)

Född : , Celldömölk (HU)

8:e valperioden Kati PIRI

Politiska grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partij van de Arbeid (Nederländerna)

Ledamot

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor

Suppleant

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Särskilda utskottet för terrorismfrågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över en ny handelsram mellan EU och Turkiet och en modernisering av tullunionen

01-03-2017 AFET_AD(2017)597544 PE597.544v02-00 AFET
Kati PIRI

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer

Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Nödsituationen i Venezuela (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) NL

28-03-2019

De PvdA-delegatie in het Parlement heeft besloten zich te onthouden bij de eindstemming over dit verslag. Niet omdat we Juan Guaido niet erkennen als interim-president van Venezuela of het geweld niet veroordelen, maar omdat volgens de PvdA een vreedzame, democratische oplossing het enige juiste antwoord is op de huidige impasse in het land. Wij sluiten een militaire interventie uit en sturen aan op nieuwe verkiezingen. De transitie wordt lang en moeizaam, maar internationale steun is essentieel om een grootschalige destabilisatie van het land en de regio te voorkomen.

Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) NL

01-03-2018

De PvdA-Eurodelegatie heeft overtuigd voor de resolutie gestemd waarin het Europees Parlement haar steun uitspreekt voor de ‘artikel 7’-procedure die de Europese Commissie in gang heeft gezet tegen de Poolse regering. De Europese Unie is een waardengemeenschap waarin rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten te allen tijde beschermd dienen te worden.
Amendement 1, afkomstig van de GUE/NGL-Fractie, konden we echter niet steunen. We zijn het er inhoudelijk mee eens dat ook vrouwenrechten – die onder druk staan in Polen – beschermd moeten worden, maar aangezien deze resolutie zich puur richt op de Commissieprocedure en de problemen met het justitieapparaat in Polen, zijn we van mening dat dit amendement niet thuishoort in deze resolutie. Om die reden hebben we ons onthouden met betrekking tot het betreffende amendement.

Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) NL

17-01-2018

De S&D-Fractie in het Europees Parlement heeft het voor elkaar gekregen dat de verkoop van goederen en technologie die zowel voor civiele als voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden – met name afluisterapparatuur – aan veel strengere eisen onderhevig is bij de verkoop aan derde landen. Voorkomen moet worden dat Europese producten misbruikt worden door autoritaire regimes en onderdeel zijn van mensenrechtenschendingen in andere landen.
Met dit wetsvoorstel is de bescherming van mensenrechten een cruciaal onderdeel van het Europese exportbeleid geworden, en daarom steunt de PvdA-delegatie dit voorstel met grote overtuiging.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg