Esther DE LANGE
Esther DE LANGE
Nederländerna

Född : , Spaubeek

9:e valperioden Esther DE LANGE

Politiska grupper

  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Vice ordförande

Nationella partier

  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Christen Democratisch Appèl (Nederländerna)

Ledamot

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • 20-01-2022 / 15-02-2024 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Särskilda utskottet för covid-19-pandemin: lärdomar och rekommendationer inför framtiden

Suppleant

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
  • 12-02-2020 / 15-02-2024 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
  • 20-01-2022 / 15-02-2024 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

Yttrande över systemet för Europeiska unionens egna medel

17-07-2020 ENVI_AL(2020)653878 PE653.878v01-00 ENVI
Esther DE LANGE

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för åtgärder för att stärka Europas ekosystem för tillverkning av nettonollteknikprodukter (rättsakt om nettonollindustrin)

26-09-2023 ENVI_AD(2023)753533 PE753.533v02-00 ENVI
Tiemo WÖLKEN

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ändring av beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

12-10-2022 ECON_AD(2022)734455 PE734.455v02-00 ECON
Rasmus ANDRESEN

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Europeisk klimatlag (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) NL

07-10-2020

De ambitie van het CDA is duidelijk: wij willen als Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. De klimaatdoelen van Parijs zijn voor ons leidend. Dat zijn wij verschuldigd aan onze kinderen en kleinkinderen. Dit moeten we echter wel op een haalbare en betaalbare manier bereiken. Eurocommissaris Timmermans geeft zélf aan dat deze doelen bij 55 % CO2-reductie in 2030 kunnen worden gehaald, maar dat een doelstelling boven de 55 % grote sociaal-economische consequenties kan hebben.
Het baart ons zorgen dat deze boodschap door een aantal partijen niet serieus genoeg lijkt te worden genomen, want de gevolgen zijn serieus: voor Europese bedrijven en voor de koopkracht van gezinnen. Het is daarom zeer onverstandig om – middenin de coronacrisis – de doelstelling voor 2030 nog verder te verhogen naar 60 %. Wij kunnen om deze reden helaas niet met dit verslag instemmen. Onze hand blijft wel uitgestoken om samen te werken aan een realistische klimaatwet die ons helpt om de doelen van Parijs te halen, met oog voor de weerbarstige praktijk. Want het klimaatbeleid valt of staat met voldoende draagvlak.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till presidiet, talmanskonferensen och kvestorerna

Ledamöterna kan lämna in frågor till talmannen som rör presidiets, talmanskonferensens eller kvestorernas utförande av sina respektive uppgifter. Artikel 32.2

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Svar på frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Svar på ledamöternas frågor till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Förklaringar

Alla förklaringar nedan har undertecknats av ledamoten, även om underskriften inte syns i onlinekopian.

Möten

NGT - APA

Ledamot
de LANGE Esther
Datum och plats:
Brussels
Roll:
Ledamot
Meeting related to procedure:
2023/0226(COD)

Toy Safety - APA

Ledamot
de LANGE Esther
Datum och plats:
Brussels
Roll:
Skuggföredragande Möte med ledamotens personal
Meeting related to procedure:
2023/0290(COD)
Associerat utskott eller delegation - förkortning
ENVI

Toy Safety

Ledamot
de LANGE Esther
Datum och plats:
Brussels
Roll:
Skuggföredragande Möte med ledamotens personal
Meeting related to procedure:
2023/0290(COD)
Associerat utskott eller delegation - förkortning
ENVI