Rumiana JELEVA Rumiana JELEVA
Rumiana JELEVA
Bulgarien

Född : , Nova Zagora

6:e valperioden Rumiana JELEVA

Politiska grupper

  • 06-06-2007 / 22-07-2007 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
  • 23-07-2007 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot av presidiet

Nationella partier

  • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgarien)

Ledamot

  • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för regional utveckling
  • 11-07-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna

Suppleant

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 04-07-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Iran

all-activities

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

30-03-2009 REGI_AD(2009)421246 PE421.246v02-00 REGI
Rumiana JELEVA

YTTRANDE över halvtidsöversynen av budgetramen 2007–2013

27-01-2009 REGI_AD(2009)415347 PE415.347v02-00 REGI
Rumiana JELEVA

YTTRANDE över förslaget till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat

05-11-2008 EMPL_AD(2008)409726 PE409.726v02-00 EMPL
Rumiana JELEVA

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.