Anne E. JENSEN Anne E. JENSEN
Anne E. JENSEN
Danmark

Född : , Kalundborg

7:e valperioden Anne E. JENSEN

Politiska grupper

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danmark)

Vice ordförande

 • 08-07-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013

Ledamot

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetutskottet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 17-06-2010 / 07-07-2010 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetutskottet

Suppleant

 • 16-07-2009 / 12-05-2011 : Utskottet för transport och turism
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen
 • 13-05-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

all-activities

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till rådets direktiv om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner

16-05-2013 BUDG_AD(2013)506353 PE506.353v03-00 BUDG
Anne E. JENSEN

YTTRANDE över förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG

29-03-2012 BUDG_AD(2012)483532 PE483.532v02-00 BUDG
Anne E. JENSEN

YTTRANDE om EU:s budgetstöd till utvecklingsländer i framtiden

01-04-2011 BUDG_AD(2011)460617 PE460.617v02-00 BUDG
Anne E. JENSEN

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2012

21-02-2014 ECON_AD(2014)524720 PE524.720v02-00 ECON
Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2012

21-02-2014 ECON_AD(2014)524721 PE524.721v02-00 ECON
Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2012

21-02-2014 ECON_AD(2014)524722 PE524.722v02-00 ECON
Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om utbildning och sysselsättning för personer med autismspektrumstörningar och liknande tillstånd

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Bortfaller
Ole CHRISTENSEN Stephen HUGHES Anne E. JENSEN Edit BAUER Marian HARKIN Ivo BELET Elisabeth MORIN-CHARTIER Bendt BENDTSEN Kinga GÖNCZ Heinz K. BECKER Minodora CLIVETI
Ingiven : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal undertecknare : 160 - 10-03-2014

SKRIFTLIG FÖRKLARING om ett EU-kort för personer med funktionsnedsättning

20-05-2013 P7_DCL(2013)0008 Bortfaller
Jan KOZŁOWSKI Salvador GARRIGA POLLEDO Anne E. JENSEN Jacek PROTASIEWICZ Marian HARKIN Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG Jolanta Emilia HIBNER Jürgen KLUTE Danuta JAZŁOWIECKA Ádám KÓSA Andrea COZZOLINO Derek VAUGHAN Ivars GODMANIS Frédéric DAERDEN
Ingiven : 20-05-2013
Frist : 20-08-2013
Antal undertecknare : 351 - 05-03-2014

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.