Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Litauen - Lietuvos socialdemokratų partija (Litauen)

Född : , Linkuva

Hem Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Vice ordförande

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Ledamot

FEMM
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant

CULT
Utskottet för kultur och utbildning
DSCA
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

Senaste aktiviteter

Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) LT

13-11-2020
Skriftliga förklaringar

Balsavau už šį pranešimą. Komisijos pasiūlytos naujosios programos tikslas – užtikrinti, kad ES išliktų sveikiausias regionas pasaulyje, turėtų visas įmanomas priemones sveikatos problemoms spręsti nacionaliniu ir ES lygmenimis ir būtų geriau pasirengusi bet kokiai naujai kylančiai grėsmei sveikatai, kuri gali kelti pavojų ES gyventojams. Programoje „ES – sveikatos labui“ numatyti nauji veiksmai, kuriais bus užpildytos COVID-19 pandemijos metu atsivėrusios spragos, susijusios su vaistų kūrimu ir gamyba, netinkamu vaistų ir įrangos tiekimu ligoninėms ir nepakankamais medicininiais žmogiškaisiais ištekliais, skaitmeninių priemonių ir paslaugų, kuriomis užtikrinamas priežiūros tęstinumas, naudojimu ir poreikiu krizės metu išlaikyti prieigą prie pagrindinių prekių ir paslaugų. Tokiu būdu ES turės daugiau priemonių, kad galėtų imtis skubių, ryžtingų ir suderintų veiksmų su valstybėmis narėmis tiek rengiantis krizėms, tiek jas valdant.Komisija pasiūlė plataus užmojo atskirą programą „ES – sveikatos labui“, pagal kurią būtų teikiama poreikių vertinime aptarta speciali su būsimomis sveikatos problemomis susijusi parama. Pagal šį pasiūlymą naujai programai skiriamas 9,4 mlrd. EUR finansavimas yra gerokai didesnis, palyginti su ankstesniais „Europos socialinio fondo +“ programos pasiūlymais (413 mln. EUR). Programa bus finansuojama pagal būsimą DFP (1,7 mlrd. EUR) ir ekonomikos gaivinimo priemonę (dabar vadinama „Naujos kartos ES“) (7,7 mlrd. EUR).

Investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) LT

13-11-2020
Skriftliga förklaringar

Balsavau už šį pranešimą. Palankiai vertiname Tvarios Europos investicijų planą (angl. SEIP), kuris yra labai svarbus užtikrinant Žaliojo kurso sėkmę ir perėjimą prie tvaresnės, konkurencingos, žiedinės ir atsparesnės ekonomikos, laikantis Sąjungos aplinkosaugos įsipareigojimų, įskaitant klimato srities įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir ES klimato teisę.Pabrėžiame, kad šis planas turėtų būti suderinto ir įtraukaus Sąjungos reagavimo, kuriant atsparesnę ekonomiką ir visuomenę po COVID-19 pandemijos, pagrindas ir juo turėtų skatinama teritorinė, socialinė ir ekonominė sanglauda.Palankiai vertiname Komisijos Europos ekonomikos gaivinimo planą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama Europos žaliajam kursui ir skaitmeninimo strategijai.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg