Jens ROHDE Jens ROHDE
Jens ROHDE
Danmark

Född : , Holstebro

8:e valperioden Jens ROHDE

Politiska grupper

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier

  • 01-07-2014 / 18-12-2015 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danmark)
  • 19-12-2015 / 01-07-2019 : Det Radikale Venstre (Danmark)

Ledamot

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Suppleant

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
  • 19-01-2017 / 05-03-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för transport och turism
  • 08-03-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för rättsliga frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (debatt) EN

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-018-0000)

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (debatt) DE

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-025-0000)

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (debatt) DA

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-036-0000)

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013

23-10-2017 AGRI_AD(2017)604528 PE604.528v03-00 AGRI
Jens ROHDE

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE625.406v03-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon

10-10-2018 TRAN_AD(2018)625564 PE625.564v02-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd

16-07-2018 JURI_AD(2018)621062 PE621.062v02-00 JURI
Kostas CHRYSOGONOS

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.