Barbara LOCHBIHLER Barbara LOCHBIHLER
Barbara LOCHBIHLER
Tyskland

Född : , Obergünzburg

8:e valperioden Barbara LOCHBIHLER

Politiska grupper

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Vice ordförande

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Ledamot

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor

Suppleant

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Brunei DE

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-119-0000)

Situationen i Libyen (debatt) DE

16-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-16(2-551-0000)

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

06-07-2015 AFET_AD(2015)555011 PE555.011v02-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa

23-11-2017 AFET_AD(2017)609665 PE609.665v02-00 AFET
Pier Antonio PANZERI

Förslag till resolutioner

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Mindre interpellationer

Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga förklaringar

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Libyen (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) EN

30-05-2018

Regrettably, the Greens/EFA group had to vote against the Panzeri report on Libya on 30 May 2018, due to the unsatisfactory language on EU migration policy, notably on the controversial cooperation with the Libyan Coast Guards.
Whilst this report contains valuable recommendations towards assisting Libya in its stabilisation process, we could not support it in our final vote given the centrality of migration in the EU-Libya engagement.
We actively contributed to the negotiation of this report and supported the rapporteur in his efforts to bring the situation of Libya to the fore of the EU agenda.
We regret however that this report fully endorses the EU’s support to the Libyan Coast Guards, who have been involved in numerous fundamental rights violations. We denounce this policy, which fails to comply with international human rights standards and leads to migrants and refugees being forcibly returned to the same abusive detention centres in Libya which UNHCR and IOM are trying to evacuate.
We call for a drastic, human-rights centred, review of EU cooperation with Libya on migration and to prioritise the evacuation of detention centres in Libya, urgent resettlement and the establishment of legal pathways for migrants and refugees to counter smuggling.

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om avskaffande av segregation i skolan

14-10-2015 P8_DCL(2015)0060 Bortfaller
Péter NIEDERMÜLLER Sophia IN 'T VELD Filiz HYUSMENOVA Cecilia WIKSTRÖM Barbara LOCHBIHLER Josef WEIDENHOLZER Damian DRĂGHICI Laura FERRARA Malin BJÖRK Soraya POST Miltiadis KYRKOS
Ingiven : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Antal undertecknare : 79 - 15-01-2016

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.