Ismail ERTUG
Ismail ERTUG
Tyskland

Född : , Amberg

9:e valperioden Ismail ERTUG

Politiska grupper

  • 02-07-2019 / 14-12-2021 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Vice ordförande
  • 15-12-2021 / 02-07-2023 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Ledamot

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Utskottet för transport och turism
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Utskottet för transport och turism

Suppleant

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

09-12-2021 TRAN_AD(2021)689857 PE689.857v05-00 TRAN
Ismail ERTUG

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om ramen för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

Muntliga frågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till presidiet, talmanskonferensen och kvestorerna

Ledamöterna kan lämna in frågor till talmannen som rör presidiets, talmanskonferensens eller kvestorernas utförande av sina respektive uppgifter. Artikel 32.2

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Svar på frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen

Svar på ledamöternas frågor till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Förklaringar

Alla förklaringar nedan har undertecknats av ledamoten, även om underskriften inte syns i onlinekopian.

Möten

Fit for 55

Ledamot
ERTUG Ismail
Datum och plats:
European Parliament (STR)
Roll:
Ledamot
Associerat utskott eller delegation - förkortning
TRAN
Möte med:
ACE Auto Club Europa e. V.

Reaktivierung von Bahnstrecken

Ledamot
ERTUG Ismail
Datum och plats:
Regensburg
Roll:
Ledamot
Associerat utskott eller delegation - förkortning
TRAN
Möte med:
VCD Landesverband Bayern e.V.

RED III

Ledamot
ERTUG Ismail
Datum och plats:
Burgkirchen an der Alz
Roll:
Ledamot
Associerat utskott eller delegation - förkortning
ITRE
Möte med:
InfraServ/Chemiepark Gendorf