Maria da Graça CARVALHO Maria da Graça CARVALHO
Maria da Graça CARVALHO

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Portugal - Partido Social Democrata (Portugal)

7:e valperioden Maria da Graça CARVALHO

Politiska grupper

  • 14-07-2009 / 30-04-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

  • 14-07-2009 / 30-04-2014 : Partido Social Democrata (Portugal)

Ledamot

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 16-09-2009 / 30-04-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
  • 19-01-2012 / 30-04-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Suppleant

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetutskottet
  • 16-09-2009 / 30-04-2014 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
  • 16-09-2009 / 30-04-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
  • 19-01-2012 / 30-04-2014 : Budgetutskottet

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning

15-11-2013 BUDG_AD(2013)519703 PE 519.703v02-00 BUDG
Maria da Graça CARVALHO

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010

15-11-2013 BUDG_AD(2013)519692 PE 519.692v02-00 BUDG
Maria da Graça CARVALHO

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen

07-06-2012 BUDG_AD(2012)487670 PE 487.670v02-00 BUDG
Maria da Graça CARVALHO

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering

28-11-2013 BUDG_AD(2013)522902 PE 522.902v02-00 BUDG
Rolandas PAKSAS

YTTRANDE Antagande av ett kompletterande forskningsprogram för Iter-projektet (2014-2018)

27-03-2013 BUDG_AD(2013)504395 PE 504.395v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om unionsstöd för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Litauen och Slovakien

19-12-2012 BUDG_AD(2012)498148 PE 498.148v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om hepatit B och C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Bortfaller
Silvia-Adriana ȚICĂU Daciana Octavia SÂRBU Cătălin Sorin IVAN Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Corina CREȚU Marc TARABELLA Adam GIEREK Anna ROSBACH Maria da Graça CARVALHO Françoise GROSSETÊTE Antonyia PARVANOVA
Ingiven : 18-11-2013
Frist : 18-02-2014
Antal undertecknare : 96 - 18-02-2014

Skriftlig förklaring par bērnu un viņu tiesību aizsardzību saistībā ar interneta vārdtelpu, kuras mērķgrupa ir bērni

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Bortfaller
Tanja FAJON Amelia ANDERSDOTTER Jan BŘEZINA Maria da Graça CARVALHO Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Cristiana MUSCARDINI Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Milan ZVER
Ingiven : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal undertecknare : 230 - 10-12-2013

Skriftlig förklaring om att belysa den globala dimensionen av kampen mot barnpornografiskt innehåll på internet

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Bortfaller
Emma McCLARKIN Vicky FORD Timothy KIRKHOPE Mary HONEYBALL Silvia COSTA Richard HOWITT Gay MITCHELL Roberta ANGELILLI Iva ZANICCHI Maria da Graça CARVALHO Seán KELLY Diane DODDS
Ingiven : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal undertecknare : 132 - 15-07-2013

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg