Sökning

Assistenter Typ ledamöter
Sean O SHEA
Lokala assistenter
Mick WALLACE
Barbara Anne O'BRIEN
Lokala assistenter
Billy KELLEHER
Edwin O'CONNELL
Ackrediterade assistenter
Giuliano PISAPIA
Laura O'CONNOR
Ackrediterade assistenter
Ciarán CUFFE
Elizabeth O'DEA
Lokala assistenter
Grace O'SULLIVAN
Louis O'HARA
Lokala assistenter
Chris MACMANUS
Eadaoin Brid O'SULLIVAN
Ackrediterade assistenter
Clare DALY
Maxime OBE
Ackrediterade assistenter (gruppering)
Hildegard BENTELE
Stefan BERGER
Daniel CASPARY
Christian DOLESCHAL
Lena DÜPONT
Christian EHLER
Markus FERBER
Michael GAHLER
Jens GIESEKE
Niclas HERBST
Monika HOHLMEIER
Peter JAHR
Peter LIESE
Norbert LINS
David McALLISTER
Marlene MORTLER
Angelika NIEBLER
Markus PIEPER
Dennis RADTKE
Christine SCHNEIDER
Sven SCHULZE
Andreas SCHWAB
Ralf SEEKATZ
Sven SIMON
Sabine VERHEYEN
Axel VOSS
Marion WALSMANN
Manfred WEBER
Rainer WIELAND
Karin OBERFEICHTNER
Lokala assistenter
Christian SAGARTZ
Ondrej OBERGRUBER
Tjänsteleverantörer
Mikuláš PEKSA
Visa fler
Assistenter till vice talmännen/till kvestorerna
Assistenter till vice talmän och kvestorer är tillfälligt anställda vid Europaparlamentet som bistår dem i utövandet av deras uppdrag som vice ordförande eller kvestor, särskilt i samband med presidiets, kvestorernas eller deras arbetsgruppers sammanträden, och inom respektive vice talmans eller kvestors särskilda ansvarsområden. De arbetar under ledning och överinseende av sin vice ordförande eller kvestor som de också kan ledsaga på tjänsteresor på särskilda villkor som beslutats av presidiet.
Ackrediterade assistenter
Ackrediterade parlamentsassistenter (APA) väljs av en ledamot eller flera ledamöter i en gruppering och anställs genom ett avtal direkt med Europaparlamentet. De arbetar i parlamentets lokaler på en av de tre arbetsorterna - Bryssel, Strasbourg eller Luxemburg - och bistår ledamöterna direkt i deras arbete, under deras ledning och överinseende och baserat på ömsesidigt förtroende.
Lokala assistenter
Lokala assistenter är fysiska personer som har ingått anställningsavtal med ledamöter för att bistå dem i de medlemsstater där de har blivit valda. Dessa avtal styrs av den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna.
Tjänsteleverantörer
En tjänsteleverantör är en fysisk eller juridisk person som har ingått tjänsteavtal med en ledamot för att bistå denne i den medlemsstat där han eller hon har blivit vald. De tjänster som tillhandahålls måste vara specifika, detaljerade och direkt kopplade till ledamotens utövande av sitt mandat. Tjänsteavtalet styrs av den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.
Betalningsombud
Betalningsombuden är fysiska eller juridiska personer i en medlemsstat som är auktoriserade att yrkesmässigt hantera skatte- och socialförsäkringsfrågor (i enlighet med den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning och, i förekommande fall, unionsrätten) i samband med anställningsavtal eller tjänsteavtal som ledamoten har ingått.
Praktikanter
Praktikanter är personer som har ingått ett praktikavtal med en ledamot. Praktikperioder kan bidra till den allmänna och yrkesinriktade utbildningen i Europa samt främja en bättre förståelse av hur parlamentet fungerar, och kan äga rum antingen i parlamentets lokaler eller i den medlemsstat i vilken ledamoten valdes.
För mer information, se under Anställning av personal.